Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 30.4.2019г. до 30.4.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1245/2018

Делба

Т.Т.Х.

Х.Т.Х.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 30.4.2019г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 1245/2018 г. по описа на Карнобатски районен съд.

2

Гражданско дело No 77/2019

Искове за развод и недействителност на брака

Г.Т.Д.

К.Д.Д.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 30.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА брака, между К.Д.Д., ЕГН-**********, постоянен адрес *** и Г.Т.Д., ЕГН-**********, постоянен адрес: ***, сключен на 29.05.2001 година, за който е издаден акт № 0177/29.05.2001 година на Община град Карнобат поради дълбокото му и непоправимо разстройство. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Гиргина Т.Д. да носи предбрачно си фамилно име “НАНЧЕВА”.

3

Гражданско дело No 91/2019

Искове за развод и недействителност на брака

Р.К.К.

П.К.К.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 30.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д.№ 91/2019 г. по описа на РС-гр.Карнобат. Определението подлежи на обжалване пред БОС в едноседмичен срок от уведомяването.

4

Гражданско дело No 140/2019

Искове за развод и недействителност на брака

Г.Н.Н.

И.В.Н.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 30.4.2019г.
В законна сила на 30.4.2019г.

5

НОХД No 110/2019

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

А.С.Х.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 30.4.2019г.
А.С.Х.
На осн. чл.129, ал.2, вр. чл. 129, ал. 1 от НК, вр. чл.54 от НК на подсъдимия А.С.Х. се определя наказание девет месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години.
В законна сила на 30.4.2019г.

6

НОХД No 110/2019

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

А.С.Х.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 30.4.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия А.С.Х., ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
А.С.Х.
В законна сила на 8.5.2019г.

7

НОХД No 121/2019

Тежка или средна телесна повреда, причинена по непредпазливост

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

Г.Г.Г.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 30.4.2019г.
НЕ ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 121/2019 г. по описа на Районен съд – Карнобат, досъдебно производство № 282 ЗМ 317/2018 г. по описа на РУ гр. Карнобат при ОД на МВР гр. Бургас, пр.вх.№ 710/2018г. по описа на РП гр. Карнобат, между РП –Карнобат, представлявана от прокурора И. и обвиняемия Г.Г.Г., представляван от неговия защитник-адв.К.. НА ОСНОВАНИЕ чл. 382, ал.8 от НПК връща делото на Районна прокуратура – Карнобат. Определението е окончателно. Протоколът изготвен в съдебно заседание. Заседанието приключи в 13.11 часа.
В законна сила на 30.4.2019г.