Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 25.4.2019г. до 25.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 321/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.Х.Х. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 25.4.2019г.
Карнобатският районен съд О П Р Е Д Е Л И : Уважава така направеното възражение от ЕВН България Електроснабдяване ЕАД гр. Пловдив относно това, че настоящото гр. дело № 321 / 2019 г. по описа на Районен съд Карнобат не е местно подсъдно за разглеждане от КРС, като основателно , като прекратява производството по настоящото гр.дело № 321 / 2019 г. по описа на КРС. Изпраща делото за разглеждане от местно компетентния съд – Районен съд Бургас .
2 Гражданско дело No 327/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Г.Х.Н.,
И.И.Т.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 25.4.2019г.
3 АНД No 49/2019 РИОСВ ОБЩИНА КАРНОБАТ РИОСВ ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 25.4.2019г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №101/24.01.2019г. на Директор на РИОСВ-Бургас, с което на Община Карнобат с ЕИК 000057026 с административен адрес гр.Карнобат, пл.“България“№12, представлявана от кмета Г.Д. за нарушение на чл.46, ал.1, т.3, б.“б“ от Закон за водите и на основание чл. 200, ал.1, т.2 Закон за водите на общината е наложена имуществена санкция в размер на 2 000лева Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.