Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 24.4.2019г. до 24.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1119/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД - ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ Х.П.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 24.4.2019г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения от ПТП Пловдив ЕИК 1754038560069– поделение към „БДЖ Товарни превози“ ЕООД с ЕИК 175403856, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив 4004, бул. „Македония“ №2,ет.2 против Х.П.С., ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 422 ГПК вр.чл. 221,ал.2 КТ, че съществува вземане в размер на 836.34 лева – обезщетение по чл. 221,ал.2 КТ; 41.86 лева /четиридесет и един лева и 86 ст./ - лихва за забава за периода от 05.01.2018г. до 11.06.2018г., законната лихва върху главницата от 12.06.2018 г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА Х.П.С., ЕГН ********** *** да заплати на ПТП Пловдив ЕИК 1754038560069– поделение към „БДЖ Товарни превози“ ЕООД с ЕИК 175403856, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив 4004, бул. „Македония“ №2,ет.2 сума в размер на 75лева, представляваща съдебно-деловодни разноски в заповедното производство. ОСЪЖДА Х.П.С., ЕГН ********** *** да заплати на ПТП Пловдив ЕИК 1754038560069– поделение към „БДЖ Товарни превози“ ЕООД с ЕИК 175403856, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив 4004, бул. „Македония“ №2,ет.2 сумата от 435лева съдебно-деловодни разноски в исковото производство. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 Гражданско дело No 139/2019 Искове за развод и недействителност на брака Г.М.М. Ю.Р.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 24.4.2019г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 16/10.04.2010г. на общ.Карнобат граждански брак между Г.М.М. с ЕГН ********** и Ю.Р.М. с ЕГН ********** като дълбоко и непоправимо разстроен. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата Г.Г.М. с ЕГН ********** и Мартин Г.М. с ЕГН ********** при техния баща Г.М.М., ЕГН **********. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на Г.Г.М. с ЕГН ********** и Мартин Г.М. с ЕГН ********** на бащата Г.М.М., ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на децата Г.Г.М. с ЕГН ********** и Мартин Г.М. с ЕГН ********** с тяхната майка Ю.Р.М., с ЕГН ********** както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10ч. в събота до 16ч. на неделния ден, както и тридесет дни през лятото, несъвпадащ се годишния отпуск на бащата. ОСЪЖДА Ю.Р.М. с ЕГН **********, да заплаща месечна издръжка в размер на 180 лева на Г.Г.М., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Г.М.М., ЕГН **********, платима до 5-то число на съответния месец, считано от 01.02.2019г. до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване, като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над присъдената сума до пълния предявен размер . ОСЪЖДА Ю.Р.М. с ЕГН **********, да заплаща месечна издръжка в размер на 160 лева на Мартин Г.М., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Г.М.М., ЕГН **********, платима до 5-то число на съответния месец, считано от 01.02.2019г. до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване, като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над присъдената сума до пълния предявен размер. ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 ГПК предварително изпълнение на решението в частта за присъдената в полза на Г.М.М., ЕГН ********** и Мартин Г.М. издръжка. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака Ю.Р.М. с ЕГН ********** да възстанови предбрачното си фамилно име „Петрова“. ОСЪЖДА Г.М.М., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 7.50 лв., представляваща държавна такса за допускане на развода. ОСЪЖДА Ю.Р.М. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка Районен съд Карнобат сумата от 497.10лв, представляваща държавна такса за допускане на развода и по иска за издръжка. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Г.М.М., ЕГН ********** за присъждане на съдебно деловодните разноски. Решението, в частта относно допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок, а в останалата си част в двуседмичен срок от датата на обявяването му.