Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 23.4.2019г. до 23.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1478/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.А.Й. С.Д.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 23.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.А.Й. с ЕГН ********** *** против С.Д.Д. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 45 ЗЗД да се осъди ответника да му заплати сумата от 5000лв., представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди от нанесен на 19.07.2017г. удар с юмрук в лицето, ведно със законната лихва от деня на увреждането до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.А.Й. с ЕГН ********** *** против С.Д.Д. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 45 ЗЗД да се осъди ответника да му заплати сумата от 798лв., представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди от нанесен на 19.07.2017г. удар с юмрук в лицето, ведно със законната лихва от деня на увреждането до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА М.А.Й. с ЕГН ********** *** да заплати на С.Д.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 400лв. съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.5.2019г.
2 Гражданско дело No 714/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СИС КРЕДИТ АД Д.К.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 23.4.2019г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.К.К. с ЕГН ********** с адрес *** , че същият дължи на Сис Кредит АД с ЕИК 202154974 , със седалище и адрес на управление гр. София район Средец , ул. Георги С. Раковски № 140 ет. 4 , същото дружество с пълномощник адв. К.С.Г. и със съдебен адрес за връчване на книжа и съобщения- гр. София бул. Македония № 18 сграда във вътрешен двор ет. 4 следните суми , а именно : сумата от 630, 09 лв. – главница представляваща непогасено задължение за неплатени 8 месечни вноски по договор за потребителски кредит № 2826 от 18.05.2016 година сключен между Сис Кредит АД в качеството му на кредитор и Д.К.К. в качеството му на кредитополучател – длъжник, както и сумата от 131, 04 лв. представляваща дължима се лихва върху горепосочената главница за периода от 19.09.2016 година до 18.05.2017 година ,както и законната лихва върху главницата посочена по- горе , считано от дата 15.12.2017 година – датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение в районен съд Карнобат до окончателното им изплащане , за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 1062 от 19.12.2017 г. по ч. гр.д. № 1559 / 2017 година по описа на Районен съд Карнобат.
3 ЧНД No 64/2019 Производство по молби за реабилитация Г.Г.Г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 23.4.2019г.
НЕ УВАЖАВА молбата на Г.Г.Г., ЕГН ЕГН-**********,*** за реабилитация по осъжданията по НОХД № 149/2008 г. по описа на РС-Карнобат; НОХД № 278/2011 г. по описа на РС-Карнобат и по НОХД № 346/2011 г. по описа на РС-Айтос.
В законна сила на 15.5.2019г.
4 НОХД No 113/2019 Производство, използване, продажба или държане на специално техническо средство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
И.С.Т. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 23.4.2019г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия И.С.Т. с ЕГН ********** мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
И.С.Т.
В законна сила на 3.5.2019г.
5 НОХД No 113/2019 Производство, използване, продажба или държане на специално техническо средство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
И.С.Т. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 23.4.2019г.
И.С.Т.
На осн.чл.339, ал.1 от НК на осн.чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обв. И.С.Т. се определя наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия И.С.Т. наказание в размер на една година и шест месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 23.4.2019г.
6 НОХД No 117/2019 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
М.А.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 23.4.2019г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия М.А.А. с ЕГН ********** мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
М.А.А.
В законна сила на 3.5.2019г.
7 НОХД No 117/2019 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
М.А.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 23.4.2019г.
М.А.А.
На осн. чл. 234, ал.2, т.3, вр.ал.1 от НК, чл. 54 от НК на обв. М.А.А. се определя наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия М.А.А. наказание три години лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 23.4.2019г.