Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.4.2019г. до 22.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1078/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Г.К.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 22.4.2019г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г.К.Д. с ЕГН ********** с адрес *** , че същият дължи на Профи Кредит България ЕООД с ЕИК 175074752 , със седалище и адрес на управление гр. София , бул. България № 49 бл. 53 Е вх. В , същото дружество с пълномощник юрисконсулт Р.И.И. следните суми , а именно : сумата от 6299, 03 лв. – главница представляваща непогасено задължение за неплатени месечни вноски по договор за потребителски кредит № 3016364871 от 19.01.2017 година сключен между Профи Кредит България ЕООД в качеството му на кредитор и Г.К.Д. в качеството му на кредитополучател – длъжник, както и законната лихва върху главницата , считано от датата 06.03.2018 година – датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение в районен съд Карнобат до окончателното им изплащане , за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 252 от 11.4.2018 г. по ч. гр.д. № 243 / 2018 година по описа на Районен съд Карнобат.
2 Гражданско дело No 414/2019 Искове за развод и недействителност на брака И.Н.И. П.Н.И. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 22.4.2019г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 129 ал. 3 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 414/2019 г. по описа на Карнобатски районен съд, поради неотстраняване на указаните на ищеца И.Н.И. нередовности на исковата молба . Исковата молба с приложенията към нея да се върне на ищецът посочен по-горе.
В законна сила на 2.5.2019г.