Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 18.4.2019г. до 18.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 906/2018 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Х.С.К. С.Х.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение (второ) от 18.4.2019г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидните фактически грешки допуснати във влязлото в законна сила съдебно решение № 33 от 11.2.2019 г. постановено по гр. д. № 906 / 2018 г. по описа на КРС по отношение на грешно посочената година на нотариалния акт на страница 1 ред 15 отдолу нагоре и на страница 3 ред 11 отдолу нагоре като следва да се чете , че годината на посочения нотариален акт № 22 том XIII рег. № 9534 н.д. № 1819 не е грешно посочената такава – 1997 г. , а вярната е 2008 година.