Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.4.2019г. до 16.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 563/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Г.М.Ш. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 16.4.2019г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК предявен от Водоснабдяване и канализация ЕАД с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление гр.Бургас кв. Победа ул. Ген. Владимир Вазов № 3 срещу Г.М.Ш. с ЕГН ********** с адрес *** и с иск който Водоснабдяване и канализация ЕАД моли съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на Г.М.Ш. , че същата в качеството й на длъжник по договор за ползване на ВиК услуги дължи сумата от 67, 32 лв. което задължение е по издадени фактури в периода от 25.08.2015 г. до 24.12.2015 г. като същите произтичат от потребени ВиК услуги- доставена , отведена и пречистена вода през периода 9.7.2015 г. до 04.12.2015 г. , както и че дължи сумата от 14, 77 лв.представляваща мораторна лихва върху горепосочената главница дължима се за периода от 26.09.2015 г. до 21.11.2017 г. , както и че дължи законовата лихва върху главницата , начиная от датата на подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 974 от 28.11.2017 г. по ч. гр.д. № 1440 / 2017 година по описа на Районен съд Карнобат- 24.11.2017 г. до окончателното им изплащане като неоснователен и недоказан изцяло , като отхвърля и искането за присъждане на разноски по заповедното производство в размер на 75 лв. представляваща всички направени по заповедното производство съдебни разноски, както и отхвърля и искането за присъждането на съдебни разноски направени от ищцовото дружество по настоящото дело в размер от 575 лв. като неоснователно.
В законна сила на 15.5.2019г.
2 Гражданско дело No 295/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.Б.С. Й.Б.Н. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 16.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 295 по описа за 2019 г. на Районен съд - Карнобат. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Сливен. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас в едноседмичен срок от връчването му на ищеца. След влизане в сила на определението, делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд - Сливен.