Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 15.4.2019г. до 15.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧГД No 1428/2018 Обжалване на разпределение по чл. 41 ЗОЗ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА -АД ПИБ -АД ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 15.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Първа инвестиционна банка“ АД ЕИК 831094393, със седалище и адрес на управление гр.София бул.“Драган Цанков“ № 37, представлявано от Неделчо Василев Неделчев и Светозар Александров Попов срещу изготвеното на 27.11.2018г. от депозитаря адв.В.Ц.Б. разпределение на основание чл.41, във вр. чл.40 ал.1 от ЗОЗ, на суми в общ размер от 30177.81 лева (тридесет хиляди сто седемдесет и седем лева и осемдесет и една стотинки) в полза на пристъпилия към изпълнение заложен кредитор „Обединена българска банка“ АД (като правоприемник на СИБАНК ЕАД), със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1463, бул. „Витоша“ № 89Б, представлявано заедно от Светла Г. – Изпълнителен директор и Теодор Маринов – Изпълнителен директор. ОСЪЖДА „Първа инвестиционна банка“ АД, ЕИК 831094393 да плати на „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959 направените по делото разноски в размер на 600 (шестстотин) лева.
2 НОХД No 474/2018 Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
И.С.Г. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 15.4.2019г.
След като произнесе присъдата си на основание чл. 309 от НПК съдът се занима и с наложената на подсъдимия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия И.С.Г. мярка за неотклонение – „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
И.С.Г.
В законна сила на 23.4.2019г.
3 НОХД No 474/2018 Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
И.С.Г. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 15.4.2019г.
И.С.Г.
На основание чл. 129, ал. 2, вр. чл. 129, ал. 1 от НК на подс.И.С.Г., при приложение на разпоредбата на чл. 54 от НК се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 15.4.2019г.