Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 12.4.2019г. до 12.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1426/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение НИК ФУД ЕООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 12.4.2019г.
Карнобатският районен съд О П Р Е Д Е Л И : Уважава така направеното възражение от Електроразпределение Юг ЕАД гр. Пловдив относно това, че настоящото гр. дело № 1426 / 2018 г. по описа на Районен съд Карнобат не е местно подсъдно за разглеждане от КРС, като основателно , като прекратява производството по настоящото гр.дело № 1426 / 2018 г. по описа на КРС. Изпраща делото за разглеждане от местно компетентния съд – Районен съд София. НА ОСНОВАНИЕ чл. 121 от ГПК указва на ищцовата страна , че може да обжалва това определение във връзка с подсъдността на настоящото дело с частна жалба пред БОС в 7-дневен срок, считано от съобщаването му.
2 НОХД No 111/2019 Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Р.Д.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 12.4.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на Р.Д.Х. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
Р.Д.Х.
В законна сила на 20.4.2019г.
3 НОХД No 111/2019 Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Р.Д.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 12.4.2019г.
Р.Д.Х.
На осн. чл.325, ал.2, вр.ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б“, предл.І-во от НК на обвиняемия Р.Д.Х. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: • задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване на обвиняемия Р.Д.Х. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ТРИ ГОДИНИ, • задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ, • 320 /ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 12.4.2019г.
4 НОХД No 112/2019 Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
П.Ч.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 12.4.2019г.
П.Ч.С.
На осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл.първо и т.4, предл. първо и второ, вр.чл.194, ал.1 от НК, вр. чл. 54 от НК на обвиняемия П.Ч.С. се определя наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия П.Ч.С. наказание в размер на две години лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 12.4.2019г.