Мотиви към Присъда №5 от 26.03.2019г., постановена по НОХД № 462/2018г. по описа на КРС.

 

 

Карнобатска районна прокуратура е внесла обвинителен акт по обвинението на подсъдимия И.З.З. с ЕГН ********** ***, за това, че  на 02.10.2018 г. в град Карнобат, област Бургас, при условията на продължавано престъпление на кръстовището образуващо се от ул. „Генерал Гурко” и ул. „Неофит Бозвели” в ляв джоб на якето си и в чанта находяща се в стая на частен имот на улица „Господин Нанев” № 12,  без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП): „За медицински, научни и лабораторни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества, се издава разрешение на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от растенията и веществата от списъците по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3 и техни препарати и прекурсори.“,  чл. 73, ал.2 от ЗКНВП :“Условията и редът за разрешаване на дейностите по ал.1, както и за използването на наркотичните вещества и прекурсорите се определят с наредба, приета от Министерския съвет.“, вр. чл.30 от ЗКНВП :“ Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2, т.1. “, вр. чл. 31 от ЗКНВП (изм. ДВ бр.61 от 2011г. в сила от 10.11.2011г.): „Забраната по чл.27, 28 и 30 не се отнася за ограничени количества, предвидени в този закон, за медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания “, държал високорисково наркотично вещество  по смисъла на Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от ЗКНВП : „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина. ” чл. 3, ал.1, т. 1  от ЗКНВП: „Законът се прилага : 1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат …“, чл.3, ал.2, т.1 от ЗКНВП: „С наредба, приета от Министерския съвет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва: 1.Списък І – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина…“ и Параграф 1, т.11 от ЗКНВП : „Наркотично вещество“ означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3…“, а именно : коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло на сухата зелена маса както следва  -  0,385 грама със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол – 6,00%, 11,074 грама със съдържание на активен компонент – тетрахидроканабинол – 8,60 % и 5,423 грама със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол – 7,00 % -  общо нетно тегло 16,882 грама, установено с  Протокол  № 968 от 11.10.2018 г. за извършени химически експертизи на БНТЛ при ОД на МВР – гр. Бургас, на стойност 101,29 лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен- престъпление по чл.354а, ал.5 вр.ал. 3, предложение ІІ-ро, т. 1, пр. І-во, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл. 73, ал.1 и ал.2, вр. чл.30, вр. чл.31, вр.чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, вр. Параграф 1, т.11 и Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство- престъпление по чл.354а,ал.3 пр.2,т.1пр.1;вр.чл.26,ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа изложената в обвинителния акт фактическа обстановка и правна квалификация на деянието. Счита, че по несъмнен начин по делото е доказано както извършването на деянието, така и участието на подсъдимата в него. Относно индивидуализацията на наказателната отговорност предлага на съда да постанови присъда, с която да признае подсъдимия за виновен, като му бъде наложено наказание при приложението на чл. 55,ал. 1 НК.

Защитникът на подсъдимия пледира, че съдът следва да постанови присъда, с която признае подсъдимия за невиновен по така повдигнатото му обвинение, като се приеме случая за маловажен и на основание чл. 354а,ал.5 НК вр.чл.78а НК подс.З. бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание глоба.

Подсъдимият се солидаризира с изложеното от защитника му.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по реда на чл.14 и чл.18 НПК, намира за установено следното

 

ПО ФАКТИТЕ :

 

Подсъдимият И.З.З. с ЕГН**********.

На 02.10.2018г.  около 11.40 часа св. съвместно със св. извършват обход в района на ОУ „Христо Смирненски“ гр.Карнобат във връзка с провеждане на ежемесечен план по линия „Наркотици“.  На кръстовището на ул. “Генерал Гурко“ с ул.“Неофит Бозвели“ двамата забелязват подс.З., който се озърта непрекъснато и нервно пристъпва. Това поведение се приема за странно от свидетелите и те решават да извършат проверка на документите му.  Легитимират се на подсъдимия и му искат лична карта, но последният не носи такава в себе си. Св.А го пита дали носи забранени от закона вещества или вещи, на което той отговоря отрицателно.  Св. Ав разпорежда на подс.З. да извади съдържанието на джобовете си, като от левия си джоб на якето си подс.З. вади полиетиленов плик тип „джъмпер“, в който се съдържала зелена тревиста маса. Подс.З.  обяснява, че това е марихуана и в сградата на РУ-Карнобат с протокол за доброволно предаване подс.З. предава1 брой прозрачен полиетиленов плик клипс съдържащ 1 топче суха зелено-кафява тревиста маса с овална неправилна форма с диаметър 2 см.

При направения полеви наркотест тревистата маса  реагирала на високорисково наркотично вещество -канабис.

Подс.З. заявява, че на адреса, на който живее в гр.Карнобат –ул. “Господин Нанев“№12, държи и други наркотични вещества. При направеното претърсване там са открити следните вещи: Един брой полиетиленов плик съдържащ суха тревна маса ,която при направения полеви наркотест е реагирала канабис; парче от прозрачен полиетилен с неправилна форма съдържащ суха зелено-кафява тревна маса, която при направения полеви наркотест реагира на канабис; електронна везна 

От изготвената химическа експертиза Протокол №968 от 11.10.2018г. на БНТЛ при ОД на МВР-Бургас иззетите от обвиняемия и от дома му ВД -коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло на сухата зелена маса както следва  -  0,385 грама със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол – 6,00%, 11,074 грама със съдържание на активен компонент – тетрахидроканабинол – 8,60 % и 5,423 грама със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол – 7,00 % -  общо нетно тегло 16,882 грама, установено с  Протокол  № 968 от 11.10.2018 г. за извършени химически експертизи на БНТЛ при ОД на МВР – гр. Бургас, на стойност 101,29 лева,   

 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА :

 

Съдът прие за доказан факта, че подсъдимата е автор на инкриминираното деяния въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства.

 

ПО ПРАВОТО :

 

При така приетата за установена фактическа обстановка съдът счита, че от обективна и субективна страна с действията си подсъдимият З. е осъществил изпълнителното деяние на престъплението по чл. 354а, ал.5 вр. ал.3, пр. второ, т.1, пр. първо вр. чл. 26 от НК. От обективна страна, е налице държане на високорисково наркотично вещество от негова страна, защото на 02.10.2018 г. в град Карнобат, област Бургас, при условията на продължавано престъпление на кръстовището образуващо се от ул. „Генерал Гурко” и ул. „Неофит Бозвели” в ляв джоб на якето си и в чанта находяща се в стая на частен имот на улица „Господин Нанев” № 12,  без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП): „За медицински, научни и лабораторни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества, се издава разрешение на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от растенията и веществата от списъците по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3 и техни препарати и прекурсори.“,  чл. 73, ал.2 от ЗКНВП :“Условията и редът за разрешаване на дейностите по ал.1, както и за използването на наркотичните вещества и прекурсорите се определят с наредба, приета от Министерския съвет.“, вр. чл.30 от ЗКНВП :“ Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2, т.1. “, вр. чл. 31 от ЗКНВП (изм. ДВ бр.61 от 2011г. в сила от 10.11.2011г.): „Забраната по чл.27, 28 и 30 не се отнася за ограничени количества, предвидени в този закон, за медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания “, държал високорисково наркотично вещество  по смисъла на Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от ЗКНВП : „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина. ” чл. 3, ал.1, т. 1  от ЗКНВП: „Законът се прилага : 1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат …“, чл.3, ал.2, т.1 от ЗКНВП: „С наредба, приета от Министерския съвет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва: 1.Списък І – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина…“ и Параграф 1, т.11 от ЗКНВП : „Наркотично вещество“ означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3…“, а именно : коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло на сухата зелена маса както следва  -  0,385 грама със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол – 6,00%, 11,074 грама със съдържание на активен компонент – тетрахидроканабинол – 8,60 % и 5,423 грама със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол – 7,00 % -  общо нетно тегло 16,882 грама.

 Деянието е извършено при форма на вината "пряк умисъл" по смисъла на чл. 11, ал. 2 НК. Действията на подс.З. показват, че в съзнанието му са били оформени представи за това, че е държал наркотично вещество, без да има надлежно разрешение за това и е знаел, че без съответно разрешение, няма право да притежава наркотични вещества, разбирал е, че с действията си извършва противоправно деяние и е целял да държи в себе си забранени от закона високорискови наркотични вещества.

Същевременно съдът намира, че деянието съставлява маловажен случай по смисъла на по  чл. 354а, ал.5 от НК по следните съображения: Преценката за това дали дадено деяние представлява маловажен случай е комплексна и индивидуална във всеки отделен случай и се определя от фактите по делото, съотнесени към разпоредбата на чл. 93, т. 9 от НК. В текста на чл. 93, т. 9 от НК се съдържа легално определение на понятието "маловажен случай", като съгласно трайната съдебна практика, маловажността на случая се преценява съобразно предписанията на тази правна норма. По смисъла на чл. 93, т. 9 от НК деянието представлява "маловажен случай", когато с оглед липсата или незначителността на вредните последици или на други смекчаващи обстоятелства се отличава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпления от същия вид. От съдържанието на нормата се установява, че дали случаят е маловажен се определя не само от липсата или незначителността на вредните последици, но и от другите смекчаващи обстоятелства, при които е извършено деянието, като по-ниската степен на обществената му опасност в сравнение с обикновените случаи може да даде основание за разграничаването му от престъплението и приемане, че се касае за маловажен случай/ ТР № 58/1986 г. на ОСНК на ВС /. В същата насока е и ППВС № 6/1971 г.

Според настоящия състав, приложени към фактите по настоящото дело посочените критерии за преценка определят извършеното деяние като маловажен случай поради следното: От фактическите данни по делото за количеството и стойността на наркотичното вещество, предмет на престъплението / 16.882гр. коноп, на стойност 101.29лв. /, доброволното му предаване от страна на подсъдимия след лично съобщаване на полицейските служители, обстоятелството, че е предназначено за лична употреба, чистото съдебно минало на дееца, добрата му характеристика, трудовата му ангажираност, продължаването на образованието му във висше учебно заведение, предстоящо раждане на дете от жената, с която живее, както и липса на противообществени прояви може да се направи извод, че извършеното деяние разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпления от същия вид.

Касае се за държане на сравнително малко количество марихуана, 16.882гр, на неголяма стойност от 101.29 лв., / пет пъти по-ниска от минималната работна заплата за 2018 г./, държано с цел лична употреба. Последното обстоятелство е от съществено значение за ниската степен на обществена опасност на деянието, която в този случай се определя от неголямата степен на засягане на обществените отношения, свързани с опазване на общественото здраве, които са защитени от инкриминираната правна норма. Няма данни, от които да се заключи, че наркотичното вещество е било предназначено за разпространение на други лица. Ето защо цялостната преценка на посочените обстоятелства, характеризиращи извършеното деяние и подсъдимия като личност, както и тези относно моралната укоримост на извършеното, дават основание за извод, че същото се отличава с по-ниска степен на обществена опасност от обикновените случаи на престъпления от същия вид, което определя квалификацията му като " маловажен случай". При достигане на това заключение, съдът се съобрази с трайната практика на ВКС в подобен тип случаи /например Решение № 34 от 8.04.2015 г. на ВКС по н. д. № 1914/2014 г., III н. о., Решение № 201 от 8.06.2015 г. на ВКС по н. д. № 329/2015 г., I н. о., НК, Решение № 362 от 15.07.2011 г. на ВКС по н. д. № 1776/2011 г., III н. о., НК, Решение № 44 от 23.04.2018 г. на ВКС по н. д. № 72/2018 г., III н. о., НК.

С оглед изложеното относно това, че извършеното деяние представлява "маловажен случай", приложимата правна квалификация по обвинението срещу подс.З. следва да се преквалифицира по  чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК, поради което и съдът го оправда по първоначално повдигнатото му по –тежко обвинение по чл. 354а, ал.3, т.1 от НК.

 

ПО НАКАЗАНИЕТО:

 

По отношение на извършеното от З.  престъпление са налице предпоставките на чл. 78а от НК,тъй като за така извършеното престъпление законът –  чл. 354а, ал.5 от НК, предвижда наказание глоба до хиляда лева, подсъдимият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност, от престъплението не са настъпили имуществени вреди. Ето защо съдът намира, че са налице всички предпоставки за освобождаване на З. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а, ал.1 НК. При определяне конкретния размер на наказанието по чл. 78а, ал. 1 НК, съдът съобрази ниската степен на обществена опасност на дееца предвид възрастта му и добрите характеристични данни, съдействието за разкриване на престъплението, признанието на вината и разкаянието за извършеното и малкото количество наркотик. Съдът намира, че с оглед разпоредбата на чл. 78а, ал.5 от НК, на З. следва да бъде наложено административно наказание глоба в минималния размер, предвиден в чл. 78а, ал. 1 НК, а именно - глоба в размер на 1000 лв./хиляда/лева, тъй като предвиденото наказание в  чл. 354а, ал.5 НК е глоба до хиляда лева, а административното наказание по чл. 78а от НК не може да надвишава наказанието глоба, предвидено за съответното престъпление.

 

ПО ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

С оглед постановената осъдителна присъда и на основание чл. 354А, ал.6, вр. чл. 53, ал.2, б. "А" от НК неизразходваното количество наркотичното вещество, а именно коноп /канабис, марихуана/, с общо нетно тегло 15.632 гр., се отне в полза на държавата, на основание чл. 53, ал.1, б. "А" от НК веществените доказателства -   1 бр.хартиен плик съдържащ опаковки, които се намират на съхранение в РУ гр. Карнобат, се отне в полза на държавата и на основание ПАС, се постанови унищожаване. Вещественото доказателство 1 бр. ел.везна с размери 0,12м.х0.06м.сива,метална без надписи по нея,поставена в хартиен плик запечатан със стикер ВД№В2056 следва да се върне на подсъдимия.

 

 ПО РАЗНОСКИТЕ:

 

С оглед постановената осъдителна присъда и на основание чл. 189, ал.3 от НПК, подс. З. следва да заплати в полза на ОД на МВР - град Бургас, разноски по делото в размер на 72.75лв, както и 10.00 /десет/ лева, представляващи държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист, в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд - град Карнобат.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

Районен  съдия: