П Р О Т О К О Л

 

11.04.2019 година                                                                        град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,    V ІІ   състав

На единадесети април в следния състав:                               

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Иванова

Секретар Веска Христова

Прокурор Щ.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдията Иванова

Наказателно административно дело номер 45 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:   

        

За Районна прокуратура – гр.Карнобат, редовно уведомени се явява прокурора П..

         Обвиняемият  Т.Т.Т. , редовно призован се явява лично и с адв. А.Г. – упълномощена.

         Прокурорът П.: Ход на делото    

         Адв.Г.:  Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

       О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА :

         Сне се самоличността на обвиняемият, както следва :

Т.Т.Т., ЕГН **********, български гражданин, неженен, образование средно, неосъждан, с постоянен адрес:***, безработен;

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Обвиняемият Т.: Запознат съм с постановлението на Районна

прокуратура гр. Карнобат за освобождаване от наказателна отговорност.

Получил съм препис от постановлението. Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

СЪДЪТ ПОСТАНОВИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ:

Прочете се постановлението на прокуратурата.

СЪДЪТ покани обвиняемият  да даде обяснения.

Обвиняемият Т.: Вярно е това, което е записано в постановлението на прокурора. Виновен съм.  Няма какво да добавя. Съжалявам за случилото се.

 

СЪДЪТ по доказателствата

                                               О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА и прочита приложените към делото  писмени доказателства.

Прокурорът П.: Пропуснала съм да посоча, че се касае за ЗКНВП , а именно по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл.І-во от НК, вр. чл. 73, ал.1 и ал.2, вр. чл.30, вр. чл.31, вр.чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, вр. Параграф 1, т.11, вр.чл.3, т.1 и Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. В обстоятелствената част е пропусната бланкетната разпоредба при изброяването на текстовете от закона. Няма да соча други доказателства и нямам искания.

Адв. Г.: Няма да соча други доказателства и нямам искания.

         Обвиняемият  Т.: Няма да соча други   доказателства. 

         СЪДЪТ като взе предвид становището на обвиняемия намира, че делото е изяснено от фактическа и правна страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА съдебното следствие.

Прокурорът П.: Считам, че от събраните по делото доказателства е установена вината на Т.Т.Т.. Предвид чистото му съдебно минало и извършените справки видно от които от РПУ Карнобат и РП Карнобат се установява, че срещу него няма преписки и ДП за престъпление по чл.354а и следващите от НК, освен воденото ДП, като считам, че и малкото количество наркотично вещество, което е държал обвиняемия са смекчаващи вината обстоятелства и считам, че случая представлява по-ниска степен на обществена опасност, поради което и извършеното престъпление се квалифицира като маловажен случай. Извършеното престъпление е при форма на вината пряк умисъл. За престъплението по което е привлечен като обвиняем се предвижда глоба до 1000 лв. Считам, че са налице основанията на чл. 78а от НК  като към момента на извършване на деянието. Обвиняемият Т. е пълнолетно лице и не е бил осъждан за престъпления от общ характер не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78 от НК, няма причинени вреди от престъплението. В разпоредбата на чл. 78а, ал.1 от НК е предвидено за тези случаи да се наложи административно наказание глоба от 1000 до 5000 лева и предвид разпоредбата чл. 78а, ал.5, вр. ал.1 от НК и чл. 354а ал.3 НК считам, че следва да се наложи наказание в размер на 1000 лв., което е минималния размер предвиден в чл.78а, ал.1 от НК. По отношение на веществените доказателства считам, че остатъка от неизразходваното количество коноп- 1,267 грама, 0,248 грама кофеин и кокаин, които са предадени на ЦМУ следва да се отнемат в полза на дърлжавата на основание чл.354а, ал.6 от НК и да бъдат унищожени по надлежния ред, а веществените доказателства - опаковки, запечатани в хартиен плик и 1 бр. бяла кутия за дъвки „Орбит“, „White“, намиращи се РУ Карнобат следва да бъдат приложени по делото. Предвид горното моля да се произнесете с решение за налагане на административно наказание. Разноските моля да се присъдят на ОД МВР.

Адв. Г.: Г-жо председател поддържам становището на

представителя на държавното обвинение по фактическата обстановкиа на деянието и правната квалификация. Касае се за маловажен случай и с оглед, че са налице законовите предпоставки в чл. 78а НК следва да се уважи предложението на КРП за освобождаване от наказателна отговорност на подзащитния ми и налагане на административно наказание глоба. Моля съда при реализиране на наказателната отговорност да вземе предвид необременото  му съдебно минало, младата му възраст, както и факта, че в досъдебното производство е съдействал и дал подробни обяснения и е изразил съжаление за извършеното. Също така имайки предвид, че той не е ангажиран трудово моля за минимален размер глоба. По отношение веществени доказателства не възразявам да се отнемат в полза на държавата и моля да му се отмени МНО подписка.

Обвиняемият Т.: Моля да ми се наложи минимално наказание.

 

         Последна дума на обвиняемия Т.: Съжалявам, че така се е получило и се надявам никога повече да не се случи. Моля съдът да ми наложи минимално наказание.

 

         Съдът счете делото за изяснено и заяви, че се оттегля на тайно съвещание за постановяване на своя акт, който ще бъде обявен в тази зала 14.30 часа.

            След като постанови решението си, съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

   ОТМЕНЯ наложената на Т.Т.Т.  с ЕГН **********    мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание, което завърши в  14.44  ч. с обявяване на решението в присъствието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник.

 

 

 

             Секретар:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: