П Р И С Ъ Д А №5/26.3.2019г.

гр.Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІІ СЪСТАВ

в публично заседание на двадесет и шести март през две хиляди и деветнадесета година, в състав :

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ИВАНОВА

                                                            Съдебни заседатели: 1. В.Ч.

                                                                                       2. Г.М.

                               

при участието на секретаря Г. Милкова и прокурора М.И., като разгледа докладваното от съдия Иванова  н.о.х.д. № 462 по описа на КРС за 2018г., въз основа на закона и събраните по делото доказателства :

 

ПРИСЪДИ :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.З.З. с ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че  на  02.10.2018 г. в град Карнобат, област Бургас, при условията на продължавано престъпление на кръстовището образуващо се от ул. „Генерал Гурко” и ул. „Неофит Бозвели” в ляв джоб на якето си и в чанта находяща се в стая на частен имот на улица „Господин Нанев” № 12,  без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП): „За медицински, научни и лабораторни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества, се издава разрешение на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от растенията и веществата от списъците по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3 и техни препарати и прекурсори.“,  чл. 73, ал.2 от ЗКНВП :“Условията и редът за разрешаване на дейностите по ал.1, както и за използването на наркотичните вещества и прекурсорите се определят с наредба, приета от Министерския съвет.“, вр. чл.30 от ЗКНВП :“ Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2, т.1. “, вр. чл. 31 от ЗКНВП (изм. ДВ бр.61 от 2011г. в сила от 10.11.2011г.): „Забраната по чл.27, 28 и 30 не се отнася за ограничени количества, предвидени в този закон, за медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания “, държал високорисково наркотично вещество  по смисъла на Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от ЗКНВП : „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина. ” чл. 3, ал.1, т. 1  от ЗКНВП: „Законът се прилага : 1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат …“, чл.3, ал.2, т.1 от ЗКНВП: „С наредба, приета от Министерския съвет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва: 1.Списък І – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина…“ и Параграф 1, т.11 от ЗКНВП : „Наркотично вещество“ означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3…“, а именно : коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло на сухата зелена маса както следва  -  0,385 грама със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол – 6,00%, 11,074 грама със съдържание на активен компонент – тетрахидроканабинол – 8,60 % и 5,423 грама със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол – 7,00 % -  общо нетно тегло 16,882 грама, установено с  Протокол  № 968 от 11.10.2018 г. за извършени химически експертизи на БНТЛ при ОД на МВР – гр. Бургас, на стойност 101,29 лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен- престъпление по чл.354а, ал.5 вр.ал. 3, предложение ІІ-ро, т. 1, пр. І-во, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл. 73, ал.1 и ал.2, вр. чл.30, вр. чл.31, вр.чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, вр. Параграф 1, т.11 и Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство:

Като на 02.10.2018 г. в град Карнобат, област Бургас, при условията на продължавано престъпление на кръстовището образуващо се от ул. „Генерал Гурко” и ул. „Неофит Бозвели” в ляв джоб на якето си без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП): „За медицински, научни и лабораторни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества, се издава разрешение на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от растенията и веществата от списъците по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3 и техни препарати и прекурсори.“,  чл. 73, ал.2 от ЗКНВП :“Условията и редът за разрешаване на дейностите по ал.1, както и за използването на наркотичните вещества и прекурсорите се определят с наредба, приета от Министерския съвет.“, вр. чл.30 от ЗКНВП :“ Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2, т.1. “, вр. чл. 31 от ЗКНВП (изм. ДВ бр.61 от 2011г. в сила от 10.11.2011г.): „Забраната по чл.27, 28 и 30 не се отнася за ограничени количества, предвидени в този закон, за медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания “, държал високорисково наркотично вещество  по смисъла на Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от ЗКНВП : „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина. ” чл. 3, ал.1, т. 1  от ЗКНВП: „Законът се прилага : 1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат …“, чл.3, ал.2, т.1 от ЗКНВП: „С наредба, приета от Министерския съвет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва: 1.Списък І – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина…“ и Параграф 1, т.11 от ЗКНВП : „Наркотично вещество“ означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3…“, а именно : коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло на сухата зелена маса както следва  -  0,385 грама със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол – 6,00% установено с  Протокол  № 968 от 11.10.2018 г. за извършени химически експертизи на БНТЛ при ОД на МВР – гр. Бургас, на стойност 2,31 лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството като случаят е маловажен- престъпление по чл.354а, ал.5 вр.ал. 3, предложение ІІ-ро, т. 1, пр. І-во от НК, вр. чл. 73, ал.1 и ал.2, вр. чл.30, вр. чл.31, вр.чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, вр. Параграф 1, т.11 и Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

и на 02.10.2018 г. в град Карнобат, област Бургас, при условията на продължавано престъпление в чанта находяща се в стая на частен имот на улица „Господин Нанев” № 12,  без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП): „За медицински, научни и лабораторни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества, се издава разрешение на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от растенията и веществата от списъците по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3 и техни препарати и прекурсори.“,  чл. 73, ал.2 от ЗКНВП :“Условията и редът за разрешаване на дейностите по ал.1, както и за използването на наркотичните вещества и прекурсорите се определят с наредба, приета от Министерския съвет.“, вр. чл.30 от ЗКНВП :“ Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2, т.1. “, вр. чл. 31 от ЗКНВП (изм. ДВ бр.61 от 2011г. в сила от 10.11.2011г.): „Забраната по чл.27, 28 и 30 не се отнася за ограничени количества, предвидени в този закон, за медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания “, държал високорисково наркотично вещество  по смисъла на Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от ЗКНВП : „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина. ” чл. 3, ал.1, т. 1  от ЗКНВП: „Законът се прилага : 1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат …“, чл.3, ал.2, т.1 от ЗКНВП: „С наредба, приета от Министерския съвет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва: 1.Списък І – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина…“ и Параграф 1, т.11 от ЗКНВП : „Наркотично вещество“ означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3…“, а именно : коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло на сухата зелена маса както следва  -  11,074 грама със съдържание на активен компонент – тетрахидроканабинол – 8,60 % и 5,423 грама със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол – 7,00 % -  общо нетно тегло 16,497 грама, установено с  Протокол  № 968 от 11.10.2018 г. за извършени химически експертизи на БНТЛ при ОД на МВР – гр. Бургас, на стойност 98,98 лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5 вр. ал. 3, предложение ІІ-ро, т. 1, пр. І-во, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл. 73, ал.1 и ал.2, вр. чл.30, вр. чл.31, вр.чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, вр. Параграф 1, т.11 и Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите вр. чл. 78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000    (хиляда ) лева,  като на основание чл. 304 НПК го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение по чл. 354а, ал.3, пр. второ, т.1, пр. първо от НК.

 ОТНЕМА на основание чл. 354А, ал.6, вр. чл. 53, ал.2, б. "А" от НК неизразходваното количество наркотичното вещество, а именно коноп /канабис, марихуана/, с общо нетно тегло 15.632 гр., което се намира на съхранение в ЦМУ, гр. София в полза на държавата.

     ОТНЕМА на основание чл. 53, ал.1, б. "А" от НК веществените доказателства -   1 бр.хартиен плик съдържащ опаковки, които се намират на съхранение в РУ гр. Карнобат, в полза на държавата и на основание ПАС, ПОСТАНОВЯВА тяхното унищожаване.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО 1 бр. ел.везна с размери 0,12м.х0.06м.сива,метална без надписи по нея,поставена в хартиен плик запечатан със стикер ВД№В2056 да се върне на подсъдимия.

    ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия И.З.З. с ЕГН:********** да заплати в полза на ОД на МВР - град Бургас, разноски по делото в размер на 72.75лв, както и 10.00 /десет/ лева, представляващи държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист, в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – град Карнобат.

          Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от обявяването й пред Бургаски окръжен съд.

 

 

 

                        Председател:

 

           Съдебни заседатели: 1.

 

                                               2.