Р Е Ш Е Н И Е 43/11.4.2019г.

 

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                       НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На единадесети април                                две хиляди и деветнадесета година

в публичното заседание в следния състав :                                                            

                       Районен съдия : Мариела Иванова

Секретар: Веска Христова

като разгледа докладваното от съдия Иванова НАХД №45 по описа на съда за 2019година, за да се произнесе взе предвид следното :

       

 Производството по делото е образувано по внесено постановление от Районна прокуратура – Карнобат, с предложение за освобождаване на Т.Т.Т.  с ЕГН ********** *** от наказателна отговорност и налагане на административно наказание „глоба” за извършено от него престъпление по за престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл.І-во от НК, вр. чл. 73, ал.1 и ал.2, вр. чл.30, вр. чл.31, вр.чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, вр. Параграф 1, т.11, вр.чл.3, т.1 и Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

В съдебно заседание подсъдимият изразява съжаление за стореното.

Защитникът на обвиняемия прави искане за налагане на минимално наказание.

Районна прокуратура – Карнобат пледира за приложение на разпоредбата на чл. 78а,ал.5 НК и налагане на наказание глоба в размер на 1000лв.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното :

По фактите :

Подсъдимият Т.Т.Т. е ****.

На 12.10.2018г. около 21,00 часа полицейските служители от РУ-гр.Карнобат- свид.Жельо Минчев Фотев-мл.автоконтрольор и свид.Ангел Василев Георгиев-мл.инспектор  на 323км +200 м на автомагистрала „Тракия“ в района на община Карнобат, обл.Бургас спират за проверка лек автомобил марка „Ауди“, модел „А3“ с рег.№ А 4264 НВ. Водач на лекия автомобил е Недко Веселинов Гюров с ЕГН **********, а пътник на предна дясна седалка е подс.Т.Т.Т.. Водачът на лекия автомобил изглежда видимо притеснен, поради което е била извършена проверка за употреба на алкохол и наркотици, като втората проба се оказва положителна. След пристигане на дежурна оперативна група при извършено претърсване на лекия автомобил са открити два пакета със суха тревна маса, като при извършен полеви тест е установено, че същата реагирала на канабис. Недко Веселинов Гюров и подс.Т.Т.Т. са отведени в сградата на РУ-гр.Карнобат при ОД на МВР-гр.Бургас. При извършен личен обиск по Закона за МВР от свид.Ангел Василев Георгиев подс.Т.Т.Т. предал доброволно 1 бр. бяла кутия за дъвки „Орбит“, „White“, съдържаща 2 бр. топчета зелена суха тревна маса с неправилна форма с диаметър 2 см/2см, които обв.Т.Т. държал в мъжка чантичка от черна промазка с пришито парче в долната част с надпис „Calvin Klain Jeans“. При извършен полеви тест зелената суха тревна маса реагирала на канабис. При извършен оглед на мъжката чантичка в междинно джобче между двете прегради, закопчано с цип се намира 1 бр.найлоново пликче тип „джъмпер“, съдържащ бяло кристалообразно вещество. По найлоновото пликче не били открити годни дактилоскопни следи. Подс.Т. заявил, че двете топчета с канабис и пликчето, което съдържало кокаин са негови за лична употреба, които той закупува от непознато момче в морската градина в гр.Бургас.

От заключението на извършената съдебна химическа експертиза е установено, че съдържащата се в обект № 1 суха зелена тревна маса била с нето тегло 1,517 грама и по морфологични белези и химичен състав се определяла като коноп / канабис, марихуана / със съдържание на тетрахидроканабинол- 11,10%. Прахообразното вещество от обект № 2 било с нетно тегло 0,298 грама и по морфологични белези  и на база химичен състав в него се доказало наличие на кофеин и кокаин със съдържание на активно вещество- 29,00 %. На база средно нето тегло на саморъчно свита цигара в границите от 0,200 грама до 0,400 грама от предоставената растителна маса в обект № 1 с нето тегло 1,517 грама е било възможно да бъдат изготвени съответно от 4 бр. до 8 бр. броя цигари 80 мм, съдържащи само коноп.

  При извършената съдебна химическа експертиза са изразходени 0,250 грама растителна маса от обект 1 и 0,050 грама прахообразно вещество от обект № 2.

  Остатъкът от неизразходеното количество коноп от обект № 1 възлиза на 1,267 грама, а остатъкът от неизразходеното количество от обект № 2 възлиза на 0,248 грама кофеин и кокаин, като същите са предадени на Централно митническо управление.

Видно от изготвения протокол за оценка на наркотичните вещества,  общата стойност на общото нето тегло на конопа- 1,517 грама  със съдържание на активен компонент –тетрахидроканабинол- 11,10 % възлиза на 9,10 лева, а стойността на 0,298 грама кокаин със съдържание на активен компонент- 29% възлиза на 26,80 лева, определени съгласно Приложение № 2 към чл.1 от Постановление № 23 на Министерския съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. 

           По доказателствата :

  Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от показанията на разпитаните свидетели, приобщени към доказателствения материал чрез прочитане на протоколите за разпит, в които са обективирани, на основание чл. 378, ал. 2, вр. чл. 283 от НПК, протоколи за доброволно предаване и оглед , заключението на вещото лице по изготвената химическа експертиза, приобщено към доказателствения материал чрез прочитането му на основание чл. 378, ал.2, вр. чл. 282 от НПК, справка за съдимост на подсъдимия.

Доказателственият материал е безпротиворечив и изяснява фактите от предмета на доказване в цялост, поради което съдът го кредитира.

 

По правото:

 

Конопът (канабис, марихуана) и кокаинът са високорискови наркотични вещества, нямат легална употреба, пазар и производство и подлежат на контрол (забрана) съгласно чл. 3, ал.2 от ЗКНВП и Списък І - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Съгласно чл. 30 от ЗКНВП се забранява производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1. Тази забрана не се отнася за ограничени количества, предвидени в този закон, за медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания – чл. 31 от ЗКНВП. За това обаче се издава разрешение на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват, прилагат и използват ограничени количества от растенията и веществата от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и техни препарати и от прекурсори – чл. 73, ал.1 от ЗКНВП. Наркотичните вещества, държани от обвиняемия, не са предназначени за медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания, и той не разполага с разрешително за държането му. Той съзнава, че веществото, което държи, е наркотично  и че не разполага с разрешение за това.

Следователно от обективна и субективна страна Т. е осъществил състав на престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл.І-во от НК, вр. чл. 73, ал.1 и ал.2, вр. чл.30, вр. чл.31, вр.чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, вр. Параграф 1, т.11, вр.чл.3, т.1 и Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Деянието представлява маловажен случай поради следното:"Маловажен случай" по смисъла на чл. 93, т. 9 от НК ще е налице, когато степента на обществената му опасност е по-ниска в сравнение с обикновените случаи на престъпления от съответния вид, поради липса или незначителност на вредните последици или поради наличие на други смекчаващи обстоятелства. Преценката се прави на база фактическите данни на конкретния казус, отнасящи се до начина на извършване на престъплението, вида и стойността на предмета му, на вредните му последици, данните за личността на дееца и всички други обстоятелства, релевантни за степента на обществена опасност и морална укоримост на извършеното. В случая, предметът на престъплението, който въпреки че е високорисково наркотично вещество, чието съдържание на активен наркотично действащ компонент е сравнително голямо, то количеството на наркотичното вещество е изключително малко и на незначителна стойност – 35.90 лева. Обвиняемият е млад човек,  съдейства на органите на полицията и на разследващите, поради което са налице основания за извод, че извършеното от него деяние е с по-ниска степен на обществена опасност от обичайната за този вид престъпления, поради което деянието следва да се квалифицира като маловажен случай по чл. 354а, ал. 5 от НК.

 

По отношение на наказанието:

 

При определяне конкретния размер на наказанието съдът съобрази разпоредбата на чл. 78а, ал.5 от НК, според която когато предвиденото за съответното престъпление наказание е само глоба, то размерът на административното наказание, налагано по реда на ал.1 на чл. 78а от НК не може да надвиши размера на тази глоба. Предвиденото в чл. 354а, ал.5 от НК наказание е "глоба" до 1000 лева. Съдът намира, че справедливо наказание се явява глоба в размер на 1000лв.

Ето защо на подс. Т. следва да бъде наложено административно наказание "глоба" в размер на 1000 лева.

 

По разноските:

С оглед факта, че обвиняемият е признат за виновен, и на основание чл. 189, ал.3 от НПК следва да бъде осъден да заплати в полза на държавата по сметка на Бургаски районен съд направените разноски по делото в размер на 86.16лева – възнаграждение на вещото лице, изготвило химическата експертиза.

 

По веществените доказателства:

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК предметът на престъплението –  Остатъкът от неизразходеното общо количество коноп - 1,267 грама, а остатъкът от неизразходеното количество - 0,248 грама кофеин и кокаин, следва да бъдат отнети в полза на държавата на унищожени по надлежния ред.

Веществените доказателства- опаковки, запечатани в хартиен плик и 1 бр. бяла кутия за дъвки „Орбит“, „White“ следва да се отнемат в полза на държавата и нао сновнаие ПАС се унищожат като вещи без стойност.

         Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 378, ал.4, т.1 от НПК Районен съд - Карнобат

 

Р Е Ш И :

 

     ПРИЗНАВА  обвиняемият Т.Т.Т.,роден на ***г***, , ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.10.2018 г. в град Карнобат, област Бургас, в сградата на РУ-гр.Карнобат при ОД на МВР-гр.Бургас без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП )(изм. ДВ ,бр.42 от 2016 г) : „За медицински, научни и лабораторни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества, се издава разрешение на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от растенията и веществата от списъците по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3 и техни препарати и прекурсори.“,  чл. 73, ал.2 от ЗКНВП: „Условията и редът за разрешаване на дейностите по ал.1, както и за използването на наркотичните вещества и прекурсорите се определят с наредба, приета от Министерския съвет.“, чл.30 от ЗКНВП : „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2, т.1. “, чл. 31 от ЗКНВП (изм. ДВ бр.42 от 2016 г): „Забраната по чл.27, 28 и 30 не се отнася за ограничени количества, предвидени в този закон, за медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели.“ държал високорискови наркотични вещества  по смисъла на чл. 3, ал.1, т. 1  от ЗКНВП: „Законът се прилага: 1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат.“, чл.3, ал.2, т.1 от ЗКНВП : „С наредба, приета от Министерския свет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва: 1.Списък І – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина… “, Параграф 1, т.11 от ЗКНВП: „Наркотично вещество“ означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3…“, чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични: „Растенията и веществата по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) се класифицират, както следва: 1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1…“  и Приложение № 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията веществата като наркотични, а именно:  2  броя топчета суха зелена тревна маса коноп /канабис, марихуана/  с нето тегло  1,517 грама със съдържание  на активен компонент - тетрахидроканабинол - 11.10  %  и  1 брой найлоново пликче тип „джъмпър“ с размери 4 см / 5 см, съдържащо бяло прахообразно вещество- кокаин  с тегло от  0,298 грама със съдържание на активно вещество -29.00  %,  установени с протокол  № 999  от 18.10.2018г. за извършена физикохимична експертиза от Базова Научно-техническа лаборатория при Областна дирекция на МВР -гр.Бургас, като стойността на конопа възлиза на 9,10 лева, а стойността на кокаина възлиза на 26,80 лева, определени съгласно Приложение № 2 към чл.1 от Постановление № 23 на Министерския съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен,  поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл.І-во от НК, вр. чл. 73, ал.1 и ал.2, вр. чл.30, вр. чл.31, вр.чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, вр. Параграф 1, т.11, вр.чл.3, т.1 и Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите вр. чл.78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000лева.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Т.Т., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР Бургас разноските по делото в размер на 86.16лева.

ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на държавата предметът на престъплението –  коноп- 1,267 грама, 0,248 грама кофеин и кокаин, които следва да бъдат унищожени по надлежния ред.

ОТЕНМА в полза на държавата веществените доказателства- опаковки, запечатани в хартиен плик и 1 бр. бяла кутия за дъвки „Орбит“, „White“ , които на основание ПАС следва се унищожат като вещи без стойност.

Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.

 

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ :