Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.4.2019г. до 11.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 462/2018 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
И.З.З. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Присъда от 26.3.2019г.
И.З.З.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.З.З. ЗА ВИНОВЕН и на осн. чл.354а, ал.5 вр. ал. 3, предложение ІІ-ро, т. 1, пр. І-во, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл. 73, ал.1 и ал.2, вр. чл.30, вр. чл.31, вр.чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, вр. Параграф 1, т.11 и Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите вр. чл. 78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда ) лева, като на основание чл. 304 НПК го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение по чл. 354а, ал.3, пр. второ, т.1, пр. първо от НК.
Мотиви от 26.3.2019г.
В законна сила на 11.4.2019г.
2 АНД No 45/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Т.Т.Т. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 11.4.2019г.
ПРИЗНАВА обвиняемият Т.Т.Т.,роден на ***г***, български гражданин, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.10.2018 г. в град Карнобат, област Бургас, в сградата на РУ-гр.Карнобат при ОД на МВР-гр.Бургас без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП )(изм. ДВ ,бр.42 от 2016 г) : „За медицински, научни и лабораторни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества, се издава разрешение на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от растенията и веществата от списъците по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3 и техни препарати и прекурсори.“, чл. 73, ал.2 от ЗКНВП: „Условията и редът за разрешаване на дейностите по ал.1, както и за използването на наркотичните вещества и прекурсорите се определят с наредба, приета от Министерския съвет.“, чл.30 от ЗКНВП : „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2, т.1. “, чл. 31 от ЗКНВП (изм. ДВ бр.42 от 2016 г): „Забраната по чл.27, 28 и 30 не се отнася за ограничени количества, предвидени в този закон, за медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели.“ държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал.1, т. 1 от ЗКНВП: „Законът се прилага: 1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат.“, чл.3, ал.2, т.1 от ЗКНВП : „С наредба, приета от Министерския свет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва: 1.Списък І – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина… “, Параграф 1, т.11 от ЗКНВП: „Наркотично вещество“ означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3…“, чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични: „Растенията и веществата по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) се класифицират, както следва: 1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1…“ и Приложение № 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията веществата като наркотични, а именно: 2 броя топчета суха зелена тревна маса коноп /канабис, марихуана/ с нето тегло 1,517 грама със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол - 11.10 % и 1 брой найлоново пликче тип „джъмпър“ с размери 4 см / 5 см, съдържащо бяло прахообразно вещество- кокаин с тегло от 0,298 грама със съдържание на активно вещество -29.00 %, установени с протокол № 999 от 18.10.2018г. за извършена физикохимична експертиза от Базова Научно-техническа лаборатория при Областна дирекция на МВР -гр.Бургас, като стойността на конопа възлиза на 9,10 лева, а стойността на кокаина възлиза на 26,80 лева, определени съгласно Приложение № 2 към чл.1 от Постановление № 23 на Министерския съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл.І-во от НК, вр. чл. 73, ал.1 и ал.2, вр. чл.30, вр. чл.31, вр.чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, вр. Параграф 1, т.11, вр.чл.3, т.1 и Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите вр. чл.78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000лева. На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Т.Т., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР Бургас разноските по делото в размер на 86.16лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на държавата предметът на престъплението – коноп- 1,267 грама, 0,248 грама кофеин и кокаин, които следва да бъдат унищожени по надлежния ред. ОТЕНМА в полза на държавата веществените доказателства- опаковки, запечатани в хартиен плик и 1 бр. бяла кутия за дъвки „Орбит“, „White“ , които на основание ПАС следва се унищожат като вещи без стойност. Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Т.Т.Т.
Мотиви от 11.4.2019г.
В законна сила на 3.5.2019г.
3 АНД No 45/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Т.Т.Т. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на Т.Т.Т. с ЕГН ********** мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
В законна сила на 19.4.2019г.