Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.4.2019г. до 10.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1016/2018 Искове за развод и недействителност на брака М.Д.Т. И.Р.Т. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 10.4.2019г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 172/01.10.1988г. на община Карнобат граждански брак между М.Д.Т. с ЕГН **********, постоянен адрес: *** против И.Р.Т. с ЕГН **********, постоянен адрес *** като дълбоко и непоправимо разстроен. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Карнобат, ул.“Драва“ № 20 на И.Р.Т. с ЕГН **********. ОСЪЖДА И.Р.Т. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 7.50 лв., представляваща държавна такса за допускане на развода. ОСЪЖДА М.Д.Т. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка Районен съд Карнобат сумата от 7.50лв, представляваща държавна такса за допускане на развода. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.