П Р О Т О К О Л

 

05.04.2019 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На пети април две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1........................................

                               2........................................

 

Секретар ……………………ДАРИНА ЕНЕВА……................................................

Прокурор................................Щ.П...............................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...............

Наказателно общ характер дело номер…..105......по описа за… 2019…година

На именното повикване в ...................12,40......................................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ В.Б.К. , редовно призован лично и адв. К..*** се явява прокурорът П..

          Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ В.Б.К. : Да се даде ход на делото.

          АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемия.

В.Б.К. с ЕГН **********,***, с постоянен адрес:***, ***, с месторабота: ***.

          СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ. К.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ В.Б.К. : Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемия и неговия защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото е приложена и декларация, подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК с която декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. К.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. І  от НПК с районния прокурор и обвиняемия постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

          ОБВИНЯЕМИЯТ В.Б.К. : Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  Щ.Г.П. –  прокурор в Районна прокуратура – гр. Карнобат

ОБВИНЯЕМ – В.Б.К. с ЕГН **********,***, с постоянен адрес:***, ***, с месторабота: ***

ЗАЩИТНИК – АДВОКАТ С.Г.К., вписан в Адвокатска колегия -гр.Кюстендил, със служебен адрес ***

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

          Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият В.Б.К. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 343б, ал.1 от НК за това, че на 30.03.2019г. около 23:06 часа в град С., обл.Бургас по улица „Х.Б.“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка  „Пежо“, модел „106“ с рег.№ *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,64 промила, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7510“ с фабричен номер  ***“.

2.Престъплението е извършено от обвиняемия В.Б.К. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия В.Б.К. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

   На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия В.Б.К. наказание в размер на три месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

   На основание чл.55, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия В.Б.К. се определя и наказание ГЛОБА в размер на СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА.

   На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия В.Б.К. се налага наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

   На основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият В.Б.К. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 30.03.2019г.

4.Веществени доказателства-няма.

5. Разноски по делото -няма.

6. Имуществени вреди – няма.

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

1. ПРОКУРОР Щ.П.  -__________________________

 

 

2. ЗАЩИТНИК на обвиняемия -

адв. К.________________________

 

 

3.ОБВИНЯЕМ В.Б.К.  -_________________

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО между страните по силата на което:

1. Обвиняемият В.Б.К. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 343б, ал.1 от НК за това, че на 30.03.2019г. около 23:06 часа в град С., обл.Бургас по улица „Х.Б.“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка  „Пежо“, модел „106“ с рег.№ *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,64 промила, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7510“ с фабричен номер  ***“.

2.Престъплението е извършено от обвиняемия В.Б.К. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия В.Б.К. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

   На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия В.Б.К. наказание в размер на три месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

   На основание чл.55, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия В.Б.К. се определя и наказание ГЛОБА в размер на СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА.

   На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия В.Б.К. се налага наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

   На основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият В.Б.К. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 30.03.2019г.

4.Веществени доказателства-няма.

5. Разноски по делото -няма.

6. Имуществени вреди – няма.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

 

ОСЪЖДА обвиняемия В.Б.К. с ЕГН **********,*** да заплати сумата от 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която суми да се преведе по сметката на КРС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

         

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 105/2019 година по описа на КРС и внася същото в архива.

 

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на обвиняемия, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящото споразумение и влизането му в сила – 05.04.2019 г., да заплати доброволно:

- наложената глоба в размер на 195 лева в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд - Карнобат - IBAN: ***, BIC *** - RZBBBGSF, както и

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, като обвиняемият дължи 5 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 12.50 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на В.Б.К. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                                                                                                            

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: