Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 76 / 5.4.2019г.                                            гр.Карнобат,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                                           граждански състав

На дванадесети март две хиляди и деветнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Татяна Станчева

 

 

Секретар: Веска Христова

като разгледа докладваното от съдията Станчева                            

гр.дело № 809 по описа за 2018 год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по исковата молба И.К.П., ЕГН-**********,*** срещу В.В.Н., ЕГН **********,***; Г.В.Г., ЕГН-**********,***; П.А.П., ЕГН-**********,***; Д.Г.С.,ЕГН -**********,***; Ч.А.Ч., ЕГН-**********,***, Д.Н.Д., ЕГН- **********,*** и Г.Н.Б., ЕГН-**********,***, с която се иска обявяване нищожността на договор за доброволна делба, сключен между отвениците, вписан на 30.9.2016 г., в частта отнасяща се до ПИ № 150134 с площ от 5,000 дка в м. Карчана и ПИ № 190040 с площ 12,898 дка в м. Комлука и да се възстановят в цялост имотите.

Предявеният иск е с правно основание по мл.75, ал.2 от ЗНасл. във вр. чл.26, ал.1 от ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че с влязло в сила на 20.05.2016г. постановление за възлагане на недвижим имот, издадено от Делян Н. - ЧСИ с рег. № 804 при КЧСИ, с район на действие Окръжен съд - Бургас, вписано на 30.05.2016г. с вх.рег.№2455 под акт №13, том 7 в Службата по вписванията към РС- Карнобат, ищецът е закупил 2/10 и.ч. от следните имоти: ПИ №150134 с площ от 5,00дка. в местност „Карчана” в землището на с.Огнен, община Карнобат, област Бургас с начин на трайно ползване - нива 3-та категория и ПИ №190040 с площ от 12,898дка. в местност „Комлука” в землището на с.Огнен, община Карнобат, област Бургас с начин на трайно ползване - нива 4-та категория. Върху посочените имоти са били вписани в Служба вписвания възбрани от ЧСИ Делян Н. на 20.09.2012г.

Длъжникът по изпълнителното дело и бивш собственик В.В.Н. и останалите ответници сключили на 29.09.2016г., договор за доброволна делба на земеделска земя вписан в службата по вписванията към РС - Карнобат с вх.рег. №4467 под акт 145, том 6., като в предмета на делбата са включени и имотите които ищецът е придобил, поради което договорът за делба е нищожен в частта, с която е извършена делбата на ПИ №150134 с площ от 5,00дка. в местност „Карчана” с начин на трайно ползване - нива 3-та категория и ПИ №190040 с площ от 12,898дка. в местност „Комлука” с начин на трайно ползване - нива 4-та категория, което обосновава правният интерес на ищеца да предяви иск за нищожност на договора за доброволна делба на земеделска земя вписан на 30.09.2015г. в СВ - Кранобат с вх.рег. № 4467 като акт 145, том 6 в частта отнасяща се до ПИ №150134 с площ от 5,00дка. в местност „Карчана” с и ПИ №190040 с площ от 12,898дка. в местност „Комлука” намиращи се в землището на с. Огнен, община Карнобат за нищожен и възстановите цялостта на имот №190040 с площ от 12,898дка в местност „Комлука”, което да се отрази в АГКК.

С допълнителна молба от 12.09.2018г. процесуалният представител на ищеца е направил искане посоченият договор за делба да бъде обявен за изцяло нищожен, поради неучастие на съсобственика/съделител притежаващ 2/10 ид.ч. от ПИ №150134 с площ от 5,00дка. в местност „Карчана” с и 2/10 ид.ч. от ПИ №190040 с площ от 12,898дка. в местност „Комлука” намиращи се в землището на с. Огнен, община Карнобат И.К.П. и ответниците да бъдат осъдени солидарно да платят на ищеца разноските по делото.

         В срока за отговор ответниците, чрез упълномощения си процесуален представител заявяват, че искът е допустим и основателен, тъй като ищецът е закупил от ЧСИ притежаваната от В.В.Н. 1/10 идеална част от посочените имоти. Ответниците не оспороват твърденията в исковата молба, че ищецът е собственик на 1/10 идеална част от посочените земеделски имоти и като такъв не е участвал при извършването на доброволната делба. Твърди се в отговора на ответниците, че ищецът не е участвал в извършването на доброволната делба тъй като същият не е бил отразен като собственик на съответните идеални части по имотните партиди в Агенцията по вписванията, като до датата на подписване на договора за доброволна делба ответникът В.В.Н. не е бил уведомен от ЧСИ за извършената продажба на притежаваната от него идеална част от двата имота, като същият е уведомил нотариуса и останалите съделители за това обстоятелство е  уведомил нотариуса и останалите съделители.

Признават иска за основателен в частта от 1/10 ид.част за ПИ №150134 с площ от 5,00дка. в местност „Карчана” с и 2/10 ид.ч. от ПИ №190040 с площ от 12,898дка. в местност „Комлука” намиращи се в землището на с. Огнен, община Карнобат.

Ответниците посочват, че процесните два имота са възстановени на наследниците на Неделчо Ч.Н. с Решение № 20450/10.07.1998 г. по преписка № 7356/26.05.1992 г. на ПК Сунгурларе, след което е извършена делба на всичките имоти на този наследодател, и процесиите два имота са поставени в дял на ответниците по иска, заедно с техни наследодатели. Правото им на собственост е удостоверено с Нотариален акт № 121, том 2, per. 816, дело № 372/2000 г. по регистъра на Нотариус с per. № 323 на НК. Д.В.Н. не е от кръга на наследниците на Неделчо Ч.Н. (нейният съпруг е починал преди наследодателя си) същата не притежава идеална част от имотите, поради което и не участва в делбата и по отношение на другата 1/10 идеална част от имотите, ищецът не се легитимира като собственик.

В съдебно заседание ищецът и процесуалният му представител –адв.К.Д.,  редовно призовани не се явяват. Депозирана е молба от адв.Д. с която се поддържа искането процесният договор за доброволна делба да бъде обявен за нищожен на основание чл.75, ал.2 от ЗН.

Ответниците, представлявани от адв.К., считат иска за основателен относно двата имота ПИ № 150134 и ПИ № 190040, от които имоти ищецът притежава 1/10 ид.част.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна:

С постановление за възлагане на недвижими имот от 09.05.2016г., издадено от Делян Н. *** действие ОС-Бургас, на ищеца И.П. са възложени 2/10 ид.части на ПИ №150134 с площ от 5,00дка. в местност „Карчана” с начин на трайно ползване - нива 3-та категория и ПИ №190040 с площ от 12,898дка. в местност „Комлука” с начин на трайно ползване - нива 4-та категория в землището на с.Огнен общ. Карнобат. В постановлението е посочено, че имотите са собственост на Д.В.Н. и В.В.Н.. Постановлението е влязло в сила на 20.05.2016г., вписано е в Службата по вписванията към РС- Карнобат на 30.05.2016г. с вх.рег.№2455 под акт №13, том 7.

На 29.09.2016г. ответниците, между които е и длъжникът по изпълнителното дело В.В.Н., са сключили договор за доброволна делба на земеделска земя вписан в службата по вписванията към РС - Карнобат с вх.рег. №4467 под акт 145, том 6. В предмета на доброволната делба са включени процесните имоти - ПИ №150134 с площ от 5,00дка, с начин на трайно ползване –нива, трета категория в м.“Карчана“ по плана на землището на с.Огнен и ПИ №190040, с площ от 12,898дка, с начин на трайно ползване –нива, четвърта категория в м. „Комлука“, по плана на землището на с.Огнен.

В делбата са включени също така и следните имоти: ПИ № 080014 с площ 11,001 дка от които 0,016 дка-девета категория и 10,985 дка четвърта категория в м.“Старите лозя“, по плана на землището на с.Огнен, ПИ № 240004 с площ от 5,000дка, с начин на трайно ползване –нива, четвърта категория в м.“Петкановица“, по плана на землището на с.Огнен, ПИ № 370032 с площ 15,500дка, с начин на трайно ползване –нива, четвърта категория в м.“Говедарски дол“, по плана на землището на с.Огнен, ПИ № 400078 с площ 9,500дка с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория в м.“Вакирица“, по плана на землището на с.Огнен и ПИ № 001002, с площ 3,400 дка, с начин на трайно ползване –нива, трета категория в м.“Карчана“ по плана на землището на с.Искра, общ.Карнобат.

От имот № 190040 с площ 12,898 дка, в м.“Комлука“, в землището на с.Огнен, са образувани нови имоти с №№ 190051,190052, 190053 и 190054.

От имот № 080014 с площ 11,001 дка, от които 0,016 дка-девета категория и 10,985 дка четвърта категория в м.“Старите лозя“, в землището на с.Огнен, са образувани нови имоти с №№080040, 080041 и 080042.

От имот № 370032 с площ 15,500 дка, в м.“Говедарски дол“, в землището на с.Огнен, са образувани нови имоти с №№ 370045,370046 и 370047.

От имот № 400078 с площ 9,500 дка, в м.“Вакирица“, в землището на с.Огнен, са образувани нови имоти с №№ 400107,400108 и 400109.

От постановлението на ЧСИ-Д.Н. се установява, че П. е придобил 2/10 ид.части от ПИ №150134 с площ от 5,00дка. в местност „Карчана” с начин на трайно ползване - нива 3-та категория и ПИ №190040 с площ от 12,898дка. в местност „Комлука” с начин на трайно ползване - нива 4-та категория, находящи се в с.Огнен общ.Карнобат.

Съгласно чл.75, ал.2 от Закона за наследството когато делбата е извършена без участието на някой от сънаследниците, тя е изцяло нищожна. Неучаствалите в делбата съсобственици разполагат с възможност, позовавайки се на нищожността на извършената без тяхно  участие делба, да предявят нов иск за делба, посредством който да упражнят правото си да искат прекратяване на съсобствеността. Могат да предявят и установетелен иск, но могат и да предявят и самостоятелен иск за прогласяване нищожността на делбата. Съгласно Тълкувателно решение № 3 от 19.12.2013г. по тълк.дело № 3/2013г. на ОСГК на ВКС, искът за прогласяване нищожност на съдебната делба поради неучастие на съделители в извършването и е допустим. Това е така, защото неучаствалите в делбата съсобственици разполагат не само с правото да искат прекратяване на съсобствеността, но и с правото да продължат да ползват съсобственото имущество съобразно правата си. За упражняването на тези права е необходимо да бъде внесена яснота и безспорност в отношенията между съсобствениците относно съществуването на съсобствеността. За да не се налага при всеки нов спор да се заявява довод за нищожност на делбата, доколкото произнасянето на съда по този довод в предходен процес няма да се ползва със сила на присъдено нещо, следва да се признае правото на неучаствалия в делбата съсобственик да установи нищожността на тази делба по съдебен ред в самостоятелно исково производство. Решението по така предявения иск ще се ползва със сила на присъдено нещо и ще внесе яснота и безспорност в бъдещите  отношения на участниците в съсобствеността по повод упражняване правата на всеки един от тях върху съсобственото имущество.

         За прецизност и изчерпателност следва да се посочи, че в настоящото производство съдът не е задължен да изследва идеалните части, които притежава съсобственика, неучаствал в договора за доброволна делба, тъй като чл.75, ал.2 от ЗН прогласява нищожност на делбата изцяло при неучастие на един от съсобствениците.

На следващо място, съдът намира за неоснователни твърденията на ответниците, че следва да се прогласи нищожността на договора за доброволна делба единствено в частта за имотите, от които ищецът притежава идеални части. От договора за доброволна делба, е видно, че имотите ПИ №150134 с площ от 5,00дка. в местност „Карчана” с начин на трайно ползване - нива 3-та категория и ПИ №190040 с площ от 12,898дка. в местност „Комлука” с начин на трайно ползване - нива 4-та категория, находящи се в с.Огнен общ.Карнобат, не са поставени в дял на ответника В.В.Н., а от ПИ №190040 са образувани четири нови имота, поставени в дял на останалите ответници за уравняване на притежаваните от тях квоти.

 По изложените съображения искът за прогласяване нищожността на делбата, извършена от ответниците с договор за доброволна делба от 29.09.2016 г. е основателен.

При този изход на делото, на основание чл.78 от ГПК, в тежест на ответниците следва да се възложат направените от ищеца разноски в размер на 678,00 лева, за които е представен списък и доказателства за реално извършените разходи. Направеното искане от ищеца, ответниците да бъдат солидарно осъдени за разноските по делото е неоснователно. Съгласно разпоредбата на чл.121 ЗЗД, освен в определените от закона случаи солидарност между двама или повече длъжници възниква само когато е уговорена. Настоящият случай не е такъв, поради което разноските се дължат по равно от всички ответници.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                               Р  Е  Ш  И :

 

ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНА доброволна делба, извършена с договор за доброволна делба на недвижими имоти от 29.09.2016г.,   сключен между В.В.Н., ЕГН **********,***; Г.В.Г., ЕГН-**********,***; П.А.П., ЕГН-**********,***; Д.Г.С.,ЕГН -**********,***; Ч.А.Ч., ЕГН-**********,***, Д.Н.Д., ЕГН- **********,*** и Г.Н.Б., ЕГН-**********,*** Служба вписвания при РС-Карнобат на 30.09.2016г., с вх. рег.№ 4467, акт № 145, том VI, поради неучастието на съсобственика И.К.П., ЕГН ***********, с адрес ***.

ОСЪЖДА ответниците В.В.Н., ЕГН **********,***; Г.В.Г., ЕГН-**********,***; П.А.П., ЕГН-**********,***; Д.Г.С.,ЕГН -**********,***; Ч.А.Ч., ЕГН-**********,***, Д.Н.Д., ЕГН- **********,*** и Г.Н.Б., ЕГН-**********,***, да заплатят поравно на И.К.П., ЕГН *********** направените по делото разноски в размер на по 96,86 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                              

                                                                  СЪДИЯ: