Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 3.4.2019г. до 3.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 818/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД К.К.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 3.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от „Агенция за контрол на просрочени задължения” ООД, ЕИК 202527341, с адрес на управление: гр.София, бул.”Васил Левски” № 114, етаж Мецанин, п.к.1527, с правно основание по чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК във вр. чл.240, ал.1 и ал.2, чл.86 ЗЗД във вр. чл.79 и чл.92 от ЗЗД, ЗА ПРИЕМАНЕ ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника К.К.К., ЕГН: **********,*** и настоящ адрес:*** Караманджуков № 30, ет.2, че дължи на ищеца, сумите: 500/петстотин/ лв. главница; 36.60лв./тридесет и шест лева и 60ст./ договорна лихва за периода от 05.12.2016г.-датата на първата транзакция по кредитната карта до 06.02.2017 г. - датата на настъпване на предсрочна изискуемост; 79.60 лв./седемдесет и девет лева и 60ст./ неустойка за неизпълнение на договорно задължение; 120.00 лв./сто и двадесет лева/ разходи и такси за извънсъдебно събиране на просроченото задължение, по договор за кредит „Бяла карта“ № 487603 от 30 ноември 2016 г., ведно със законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК -16.11.2017г. до окончателното изплащане на дължимите суми, за които суми е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по ЧГД 1382/2017 г. по описа на Районен съд – Карнобат.
2 Гражданско дело No 841/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.Т.Д. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ДЕЛЯН НИКОЛОВ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 3.4.2019г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 129 ал. 3 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 841/2018 г. по описа на Карнобатски районен съд, поради неотстраняване на указаните на ищецът Д.Т.Д. нередовности на исковата молба . Исковата молба с приложенията към нея да се върне на ищецът посочен по- горе.
В законна сила на 23.4.2019г.
3 Гражданско дело No 1104/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД С.Ю.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 3.4.2019г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.Ю.М. с ЕГН ********** ***, че съществува вземане на „ЕОС Матрикс” ЕООД, с ЕИК 131001375, със седалище и адрес гр.София, район Витоша, ж.к. Малинова долина, ул.”Рачо Петков-Казанджията” №4-6 в размер на 500.00 лв., представляваща част от общо дължима главница в размер на 5810.05 лв., дължими по Договор за потребителски кредит № FL 535060/156 от22.06.2010г., както и сумата от 1500.00 лв. представляваща част от вземане за договорна лихва в размер на 5763.10лв за периода от 22.07.2011г. до 30.04.2018г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 30.04.2018 г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА С.Ю.М. с ЕГН ********** *** да заплати на „ЕОС Матрикс” ЕООД, с ЕИК 131001375, със седалище и адрес гр.София, район Витоша, ж.к. Малинова долина, ул.”Рачо Петков-Казанджията” №4-6 сума в размер на 47лв., представлява съдебно-деловодни разноски в заповедното производство. ОСЪЖДА С.Ю.М. с ЕГН ********** *** да заплати на „ЕОС Матрикс” ЕООД, с ЕИК 131001375, със седалище и адрес гр.София, район Витоша, ж.к. Малинова долина, ул.”Рачо Петков-Казанджията” №4-6 сума в размер на 240лв., представлява съдебно-деловодни разноски в исковото производство ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на С.Ю.М. с ЕГН ********** *** за присъждане на съдебно деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
В законна сила на 2.5.2019г.
4 Гражданско дело No 1124/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Т.Д. Щ.В.П. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 3.4.2019г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 129 ал. 3 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 1124/2018 г. по описа на Карнобатски районен съд, поради неотстраняване на указаните на ищецът Д.Т.Д. нередовности на исковата молба . Исковата молба с приложенията към нея да се върне на ищецът посочен по- горе.
В законна сила на 23.4.2019г.