Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2019г. до 1.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1126/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД А.А.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 1.4.2019г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.А. М. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** , че същата дължи на ЕОС Матрикс ЕООД с ЕИК 131001375 със седалище и адрес на управление гр. София район Витоша ж.к. Малинова долина ул.Рачо Петков- Казанджията № 4- 6, същото дружество със съдебен адрес *** чрез пълномощника му юрк. П.В.Й. с ЕГН ********** , следните суми сумата от 1246, 09 лв. представляваща частично предявена главница от общата дължима се главница от 3372, 75 лв. представляваща дължима се и неизплатено задължение по договор за потребителски кредит № FL 460547 / 691 от 23.09.2008 г. както и законната лихва върху главницата считано от датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 519 от 9.7.2018 г. по ч.гр.д. № 791 / 2018 г. по описа на Районен съд Карнобат – 06.07.2018 г. до окончателното изплащане на вземането.
2 Гражданско дело No 279/2019 Искове по СК - издръжка, изменение Х.Г.С.,
В.Г.С.,
М.Х.И.
Г.В.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 1.4.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави при следните условия: Ответникът Г.В.С., ЕГН-********** с адрес: ***, СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща месечна издръжка: за дъщеря си Х.Г.С., ЕГН **********, род. на ***г. чрез нейната майка М.Х.И., ЕГН **********, в размер на 150 (сто и петдесет) лева, считано от 01.03.2019 година, платима до 25 число на текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване. за синът си В.Г.С., ЕГН **********, род. на ***г. чрез неговата майка М.Х.И., ЕГН **********, в размер на 150 (сто и петдесет) лева, считано от 01.03.2019 година, платима до 25 число на текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване. Издръжката ще се плаща по банкова сметка ***-то число на текущия месец. Разноските по настоящото дело остават за страните така, като са направени. ОСЪЖДА Г.В.С., ЕГН-********** с адрес: *** да заплати по сметката на Районен съд гр. Карнобат държавна такса в размер на 216.00 лева, както и сумата 10.00 лева, представляваща също държавна такса за издаване изпълнителни листи, които суми да се приведат по сметката на Районен съд Карнобат.
3 НОХД No 88/2019 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
М.С.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 1.4.2019г.
Обвиняемият М.С.Д., ЕГН ********** се признава за виновен в извършване на непредпазливо престъпление по смисъла на чл. 343, ал. 3, предложения – „шест и седем“, буква „а” предл. второ, вр. чл. 343, ал.1, б. „б“, вр. чл. 342, ал.1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2, чл. 132, т. 2, чл. 150, чл. 123, ал.1, б. „а“ и б. „б“ от ЗДвП: за това, че на 06. 04. 2018 година около 21.00 часа в село Грозден, община Сунгурларе, област Бургас при управление на товарен автомобил марка „Мерцедес Спринтер“, модел 312 Д с рег. № СН 3424 АК нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл. 20, ал. 2 от ЗДвП – „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко видимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.”; чл. 132, т. 2 от ЗДвП ”При превозване на пътници водачът е длъжен: преди потегляне и по време на движение да осигури всички условия за безопасното им превозване”; чл. 150 от ЗДвП „Всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач…”; чл. 123, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от ЗДвП „Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен: 2.когато при произшествието са пострадали хора: а) да уведоми компетентната служба на Министерство на вътрешните работи; б) да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на Министерството на вътрешните работи” и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на Иско Хавиш Хасан с ЕГН ********** ***, изразяваща се в счупване на дясно ключица, което съставлява трайно затруднение на движението на дясна ръка за срок от около 1.5-2 месеца при обичайно протичане на оздравителния процес, като е управлявал без да има необходимата правоспособност и е избягал от местопроизшествието. Престъплението е извършено от обвиняемия М.С.Д. при форма на вината непредпазливост по смисъла на чл. 11, ал. 3 от НК. НАЛАГА на М.С.Д., ЕГН **********, на основание чл. 343, ал. 3, предл. шест и седем, буква „а” предл. второ, вр. чл. 343, ал.1, б. „б“, вр. чл. 342, ал.1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2, чл. 132, т. 2, чл. 150, чл. 123, ал.1, б. „а“ и б. „б“ от ЗДвП и чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от девет месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА. НЕ НАЛАГА предвиденото в чл. 343 г от НК наказание лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК понеже обвиняемият е неправоспособен. Веществени доказателства– няма. Разноски по делото в размер на 187.68 лева ще бъдат заплатени от обвиняемия след одобряване на настоящото споразумение от съда. Имуществени вреди – няма.
М.С.Д.
В законна сила на 1.4.2019г.
4 НОХД No 88/2019 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
М.С.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 1.4.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на М.С.Д., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 93/2018 г. по описа на РУ гр. Сунгурларе при ОД на МВР гр. Бургас, пр.вх.№ 278/2018 г. по описа на РП гр. Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд-Бургас в седемдневен срок, считано от днес.
М.С.Д.