Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 28.3.2019г. до 28.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 416/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД А.Д.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 28.3.2019г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника А.Д.А., ЕГН ********** *** и настоящ адрес ***, че ДЪЛЖИ на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов" № 3 сумите в размер 209.04 лв. – главница по задължение за потребени ВиК услуги –доставена, отведена и пречистена вода, за отчетния период 02.06.2015г. 01.06.2016г., с издадени фактури 24.07.2015г. -27.06.2016г., обезщетение за забавено плащане върху главницата в размер на общо 37.84 лв. за периода от 25.08.2015г. до 24.11.2017г., за които по ч.гр.д. № 1496/2017г. на КбРС е издадена заповед за изпълнение № 1019/05.12.2017г. ведно със законната лихва върху главницата от подаването на заявлението в съда - 01.12.2017 година до окончателното изплащане. ОСЪЖДА А.Д.А., ЕГН ********** *** и настоящ адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов" № 3 сумата от 175.00 лева /сто седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца „Водоснабдяване и канализация” ЕАД разноски в исковото производство. ОСЪЖДА А.Д.А., ЕГН ********** *** и настоящ адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов" № 3 сумата от 75.00 лв./седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, разноски в заповедното производство. Решението не подлежи на обжалване.
2 Гражданско дело No 1027/2018 Искове по КЗ ЗДИ "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД Г.П.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 28.3.2019г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422 ГПК вр. чл. 500,ал.1,т.1 КЗ по отношение на Г.П.Д. с ЕГН**********,***, че съществува вземането на „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, пл.“Позитано“ № 5 в размер на 3793.83лв, представляващо заплатено обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“ следствие на настъпило на 28.08.2017г. пътно-транспортно произшествие, ведно със законната лихва от 01.06.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Г.П.Д. с ЕГН**********,*** да заплати на „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, пл.“Позитано“ № 5 сумата от 523.50лв. съдебно деловодни разноски в заповедното производство. ОСЪЖДА Г.П.Д. с ЕГН**********,*** да заплати на „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, пл.“Позитано“ № 5 сумата от 574,82лв. съдебно деловодни разноски в исковото производство. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.