Р Е Ш Е Н И Е

             35 / 26.3.2019г.     град Карнобат

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                                І състав

На двадесет и шести март                                       2019 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

 

                                                     Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                                   Съдебни заседатели :    1.

                                                                          2.

 

Секретар Веска Христова

прокурор ..............................................................

като разгледа докладваното от съдията Станчева

АНД № 39 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на Карнобатската районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият И.И.О., ЕГН: ********** *** за извършено престъпление по чл. 343, ал.1, буква “б“, предл.“второ“,  вр. чл.342, ал.1 от НК, вр.чл.20, ал.1 и 2, вр.чл.21, ал.1, вр. чл.77 от ЗДвП с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

Представител на Карнобатската районна прокуратура, редовно призована не се явява в съдебното заседание.

Обвиняемият И.И.О., редовно призован, се явява лично и с упълномощен защитник –адв.К.. Признава се за виновен, не оспорва фактическата обстановка описана в постановлението на РП-Карнобат за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание –глоба.

Защитникът и обвиняемият пледират за налагане на административно наказание в минимален размер.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Обв.  О. е правоспособен водач на МПС кат. „В,А,М“ от 2010 год. и се води на отчет в ОД МВР Сливен, многократно наказван по административен ред за нарушение по ЗДвП.

На 22.11.2017 година около 17.00 часа обв. О. пътувал със служебен автомобил ***в посока от гр.Сунгурларе за с. Градец. Времето е било ясно, пътната настилка е била суха. Обв. О. управлявал автомобила на дълги светлини, поради настъпващия мрак. Обвиняемият  навлязъл с автомобила в с. Славянци, обозначено с табела за начало на населено място и продължил в дясната –северна лента за движение в посока Сунгурларе-Славянци, но след навлизането в населеното място не намалил скоростта на движение под 50км/ч. По това време в същата лента, в същата посока, плътно в дясно до бордюра се движел свид. Хи бутал велосипеда си. В насрещната лента-южна бил спрян лек автомобил с водач свид. М.с включени светлини. Когато автомобилът управляван от обвиняемия се намирал на около 34-35 м. от свид. Х., последния променил посоката си на движение и започнал да пресича платното за движение от север на юг. Обвиняемият О. забелязал постр.Х., едва когато приближил на няколко метра от него.  Обвиняемият О. предприел действия по спиране на автомобила, но при движението на автомобил с несъобразена скорост, последвал удар между управлявания от обв. О. автомобил и пешеходеца Х.. В резултат на удара постр.Г.Х.получил счупване на горния край на лява лъчева кост, което нараняване, съгласно извършената СМЕ е довело до трайно затрудняване движението на ляв горен крайник за срок от 3-5 месеца и представлява средна телесна повреда по смисъла на чл.129 ал.2 от НК.

Безспорно се установява от съдебно автотехническата експертиза, че обв. О. управлявал автомобила със скорост около 79-80 км/час при разрешена скорост за населено място-50 км/ч., както и, че мястото на удара е в лентата за движение, в която се движели и автомобила и пешеходеца.

В обясненията си обв.О. заявява, че не успял да възприеме пострадалото лице, тъй като бил заслепен спрелия в насрещното платно за движение автомобил, което е довело до ПТП-то.

Причините за настъпилото ПТП са комплексни и се дължат на неправомерното поведение на обв.О. на пътя и неспазване на правилата за движение. Обвиняемия О. е управлявал автомобила със скорост, несъобразена с ограничението за населено място, т.е. в нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, който задължава водачите на МПС, да се движат в населените места със скорост не по-висока от 50 км/ч. Обв.Онцов при управлението на автомобила е нарушил и чл.20 ал.1 и ал.2 от ЗДвП и не е управлявал автомобила, със скорост съобразена с конкретните условия на пътя – видимостта, към момента на управление на автомобила, позволяваща му да спре при внезапно появило се препятствие и в случай на заслепяване от насрещно движещ се автомобил, да намали скоростта или да спре – чл.77 от ЗДвП, което е довело до предизвиканото ПТП. Съобразно константната съдебна практика, скоростта на движение трябва да е съобразена с възможността превозното средство да бъде спряно в осветената от фаровете му зона. В случай, че водачът беше спазил правилата за движение регламентирани в ЗДвП, би имал реалната възможност да предотврати настъпването на произшествието, като в случая приносът на пострадалия за настъпване на произшествието не е от значение за наказателната отговорност на водача.

Обвиняемият съзнателно е допуснал нарушение на правилата за движение, не е предвиждал съставомерния резултат, но при описаната ситуация е бил длъжен и е могъл да предвиди неговото настъпване.  От субективна страна следователно деянието е извършено при форма на вината несъзнавана непредпазливост/небрежност/.

С деянието си обв. О. е  осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 343, ал.1, буква “б“, предл.“второ“,  вр. чл.342, ал.1 от НК, вр.чл.20, ал.1 и 2, вр.чл.21, ал.1, вр. чл.77 от ЗДвП. Налице е и пряката причинно-следствена връзка между нарушеното правило за движение по пътищата и настъпилите последици-средната телесна повреда на пострадалия Христов.

Относно съдебното минало на обвиняемия, съдът взе предвид следното:

И.О. е наказан с решение №213/29.09.2009г. по АНД № 371/2009 г. по описа на РС-Елхово, като на основание чл.78а от НК е освободен от наказателна отговорност, за престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. ал.1 от НК, с налагане на административно наказание –глоба в размер на 1000 лева. Към досъдебното производство е представено разпореждане № 3162/2005/000005/27.11.2009г. на  ТД на НАП-Бургас офис Сливен,  с което вземането по изп.лист от 19.10.2009г. по АНД № 371/20019г. е присъединено към образувано производство по събиране на публични вземания по изпълнително дело №3162/2005г. по опис на РД-Бургас срещу О.. От датата 27.11.2009г. е започнал да тече срокът, в който е следвало да се събере вземането по изпълнителния лист. За събиране на вземането по издадения изпълнителен лист по АНД № 371/2009г.  данъчната администрация не е предприемала действия за принудително събиране на глобата и вземането е погасено по давност с изтичането на двугодишния срок от образуването на производството/в случая присъединяването на вземането - на 27.11.2011г., практически преди издаването на разпореждане от 06.06.2018г. на ТД на НАП-Бургас офис Сливен  за погасяване на посоченото вземане. Предвид изложеното след посочената дата 27.11.2011г. глобата е неизпълнима по принудителен ред, а след изтичането на едногодишния срок от погасяване на вземането, обв.О. е бил реабилитиран за наложеното административно наказание по АНД № 371/2009г.

Относно наказанието:

За посоченото престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода за срок до три  години или пробация. Към момента на извършване на деянието обвиняемия И.И.О. е бил пълнолетен, не осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV от Глава VІІІ от НК. В обвинението липсва обвинение за причинени имуществени вреди и обвиняемия не е бил в пияно състояние. При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемия И. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

При определяне размерът на наказанието, съдът съобрази смекчаващите отговорността обстоятелства, а именно: самопризнания и искрено разкаяние за извършеното деяние. При определяне размера на глобата съдът се съобрази, че обвиняемият е трудово ангажиран. Като отегчаващи отговорността обстоятелства следва да се вземе предвид че обв.О. е изключително недисциплиниран водач на МПС, с оглед множеството наказания наложени му за нарушения на ЗДвП/справка за нарушител – лист 86 от досъдебното производство/, но в настоящия случай в резултат на нарушенията на ЗДвП се е стигнало до пътнотранспортно произшествие довело до средна телесна повреда за пострадалия. С  оглед на горните обстоятелства съдът счита, че целите на наказанието ще бъдат изпълнени с налагане на наказание, при налагане на наказание глоба в размер на  1100 / хиляда и сто/ лева. Това наказание ще изпълни предназначението си, а именно да се превъзпита и поправи обвиняемия към спазване на закона и в частност ЗДвП, като с така наложената глоба ще бъде изпълнена ролята на наказанието предвидена в чл.36 от НК за индивидуална и генерална превенция.

Съгласно съдържанието на чл.343г НК, наказанието лишаване от права по чл.37, т.7 НК е задължително приложимо и това не подлежи на съдебна преценка, когато отговорността е за престъпление по транспорта (Реш. 565 по НД № 533/2008 г. на III н.о. ВКС, Реш. № 408 по НД №424/2002 г. I н.о. на ВКС и Реш № 58 по НД 607/2009г. на II н.о. ВКС) В противен случай, наказателната отговорност за същото деяние придобива характер на по-лека от административната, при която, за същото по вид административно нарушение по ЗДвП, по административен ред би се наложило наказание на водача лишаване от право на управление МПС за определен срок. Несъмнено, една от целите на наказателното право е да отграничава адекватно, поради твърде по-високата им степен на обществена опасност, престъпните деяния и предвидените за тях наказания от останалите нарушения и простъпки.  По изложените мотиви и като съобрази че произшествието допуснато от обвиняемият е с по-тежки последици в сравнение с обикновените случаи на деяния от този вид, съдът счита, че обвиняемият И. следва да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от осем месеца. Така наложеното кумулативно наказание съдът намира за справедливо с цел да се приучи обвиняемият да спазва правилата за движение, да се въздейства предупредително върху него и да му се отнеме възможността за известно време да управлява лек автомобил.

На обв.И. следва да се възложат е направени разноски в хода на досъдебното производство, в размер на 404.46 лева/четиристотин и четири лева и четиридесет и шест стотинки/ за съдебно-медицинска, химическа и съдебно-авто-техническа експертизи.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ОСВОБОЖДАВА обвиняемия И.И.О. ЕГН: ********** *** от наказателна отговорност по чл. 343, ал.1, буква “б“, предл.“второ“,  вр. чл.342, ал.1 от НК, за това, че на 22.11.2017 година при управление автомобил ***в посока от гр.Сунгурларе за с. Градец, в нарушение на правилата за движение по пътищата, а именно - чл.20, ал.1 и 2, вр.чл.21, ал.1, вр. чл.77 от ЗДвП по непредпазливост причинил средна телесна повреда, по смисъла на чл.129, ал.2 от НК, на Г.А.Х., ЕГН-**********, изразяваща се в счупване на горния край на лява лъчева кост, представляващо трайно затрудняване на ляв горен крайник за срок от 3 до 5 месеца при обичайно протичане на оздравителния процес, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 1100.00 / хиляда и сто/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КбРС.

ЛИШАВА на основание чл.78а, ал.4, във вр. с чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия И.И.О. ЕГН: ********** ***  от право да управлява МПС за срок от осем месеца.

ОСЪЖДА И.И.О. ЕГН: ********** *** да заплати направените по делото разноски в размер на 404.46 лева/четиристотин и четири лева и четиридесет и шест стотинки/, както и сумата 10.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителни листи.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия и от съобщаването му на РП-Карнобат.

 

 

 

 

СЪДИЯ: