Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.3.2019г. до 27.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 115/2019 Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО Т.Г.Т. К.Т.С.,
ЕТ Т.С.- К.С.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 27.3.2019г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : НА ОСНОВАНИЕ чл. 129 ал. 3 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 115/2019 г. по описа на Карнобатски районен съд, поради неотстраняване на указаните на ищецът Т.Г.Т. нередовности на исковата молба .
2 АНД No 39/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
И.И.О. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 26.3.2019г.
ОСВОБОЖДАВА обвиняемия И.И.О. ЕГН: ********** *** от наказателна отговорност по чл. 343, ал.1, буква “б“, предл.“второ“, вр. чл.342, ал.1 от НК, за това, че на 22.11.2017 година при управление автомобил ***в посока от гр.Сунгурларе за с. Градец, в нарушение на правилата за движение по пътищата, а именно - чл.20, ал.1 и 2, вр.чл.21, ал.1, вр. чл.77 от ЗДвП по непредпазливост причинил средна телесна повреда, по смисъла на чл.129, ал.2 от НК, на Г.А.Х., ЕГН-**********, изразяваща се в счупване на горния край на лява лъчева кост, представляващо трайно затрудняване на ляв горен крайник за срок от 3 до 5 месеца при обичайно протичане на оздравителния процес, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 1100.00 / хиляда и сто/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КбРС. ЛИШАВА на основание чл.78а, ал.4, във вр. с чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия И.И.О. ЕГН: ********** *** от право да управлява МПС за срок от осем месеца. ОСЪЖДА И.И.О. ЕГН: ********** *** да заплати направените по делото разноски в размер на 404.46 лева/четиристотин и четири лева и четиридесет и шест стотинки/, както и сумата 10.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителни листи.
И.И.О.
Мотиви от 26.3.2019г.
3 АНД No 39/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
И.И.О. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 26.3.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия И.И.О., мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”, по ДП № 286/2017 г. на РУ-Карнобат, пр.преписка № 948/2017 година по описа на КРП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес за обв. И.И.О., а за РП-Карнобат от уведомяването.