Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 25.3.2019г. до 25.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 109/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Г.К.П. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 25.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК предявен от Водоснабдяване и канализация ЕАД с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление гр.Бургас кв. Победа ул. Ген. Владимир Вазов № 3 срещу Г.К.П. с ЕГН ********** с адрес *** , Община Харманли и с иск който Водоснабдяване и канализация ЕАД моли съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на Г.К.П. , че същата в качеството й на длъжник по договор за ползване на ВиК услуги дължи сумата от 56 лв. което задължение е по издадени фактури в периода от 25.09.2014 г. до 25.11.2015 г. като същите произтичат от потребени ВиК услуги- доставена , отведена и пречистена вода , както и законовата лихва върху главницата , начиная от датата на подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 656 от 10.8.2017 г. по ч. гр.д. № 110 / 2017 година по описа на Районен съд Карнобат до окончателното им изплащане като неоснователен и недоказан изцяло
2 Гражданско дело No 749/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Г.Д.В. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 25.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от "ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България 49, бл. 53Е, вх.В, иск с правно основание по чл.422 във вр. 415 от ГПК вр. с чл.240, чл. 79, чл.86 и чл. 92 от ЗЗД, ЗА ПРИЕМАНЕ ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответницата Г.Д.В., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ***, че дължи на ищеца сумата в размер на 1364,23 лева /хиляда триста шестдесет и четири лева и двадесет и три стотинки/, включваща главница в размер на 485,26 лева, договорно задължение в размер на 344,34 лева, закупен пакет от допълнителни услуги в размер на 362,17 лева, неустойка в размер на 172,46 лева, изчислена върху размера на непогасената главница от 485,26 лева по ДПК, за които суми е издадена заповед № 312/15.05.2018 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 245/2018 г. по описа на Карнобатския районен съд, дължима по сключен договор за потребителски кредит № 3004707605 от 16.12.2015г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК -06.03.2018г. до окончателното плащане. ОТХВЪРЛЯ предявеният от "ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България 49, бл. 53Е, вх.В, иск с правно основание чл.79 от ЗЗД, за осъждането на ответницата Г.Д.В., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ***, да плати на ищеца сумите от 344,34 лева /триста четиридесет и четири лева и тридесет и четири стотинки/ - договорно задължение /договорна лихва/ и 362,17 лева /триста шестдесет и два лева и седемнадесет стотинки/– неизплатено възнаграждение за закупен пакет от допълнителни услуги по сключен договор за потребителски кредит № 3004707605 от 16.12.2015г.
3 Гражданско дело No 852/2018 Искове за развод и недействителност на брака М.С.У. Д.М.У. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 25.3.2019г.
ДОПУСКА РАЗВОД И ПРЕКРАТЯВА БРАКА между съпрузите М.С.У., ЕГН-**********,*** и Д.М.У., ЕГН-**********,***, сключен с акт № ***г., съставен в с.М., общ.Сунгурларе, на основание чл. 49, ал. 1 от СК, поради дълбокото му и непоправимо разстройство. ОБЯВЯВА, че вина за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака има съпругът Д.М.У., ЕГН-**********,***. Възстановява предбрачното фамилно име на съпругата „Ш.“, която ще се именува М.С. Ш..
4 Гражданско дело No 992/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.Й.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 25.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от "ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България 49, бл. 53Е, вх.В, иск с правно основание по чл.422 във вр. 415 от ГПК и вр. с чл.240, чл. 79 и чл.86 от ЗЗД, за приемане за установено по отношение на ответницата С.Й.А., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ***, че дължи на ищеца сумата от 597.64 лв. /петстотин деветдесет и седем лева и шестдесет и четири стотинки/ - предсрочно изискуема главница, дължима договор за потребителски кредит № 5015192529 от 10.06.2015 г, ведно със законната лихва върху главницата от 10.05.2018 г. до окончателното ? изплащане, за което вземане ищецът се е снабдил със заповед № 312 от 15.05.2018 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч. гр. д. № 488/2018 г. по описа на КбРС.
5 Гражданско дело No 1258/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.Х.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 25.3.2019г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Г.Х.С., ЕГН **********,***, че дължи на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД с ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Д-р П.Дертлиев“ №25, офис сграда Лабиринт, оф.4, ет.2, сумите в размер на 300.00 лв. (триста лева) - главница; 25.40 лв. (двадесет и пет лева и четиридесет стотинки) – договорна лихва за периода от 05.01.2015 г. до 05.04.2015 г., обезщетение за забава в размер на 120.30 лева (сто и двадесет лева и тридесет стотинки) за периода от 06.01.2015 година до 31.08.2018 година, ведно със законната лихва върху главницата от 31.08.2018г., дължими по договор за паричен заем № 2200216, сключен на 05.12.2014г. за което вземане е издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 629/04.09.2018г. по ч.гр.д. № 981/2018г. на КбРС., като ОТХВЪРЛЯ иска в ЧАСТТА за сумата в размер на 151,40 лв. (сто петдесет и един лева и четиридесетстотинки) - неустойка за неизпълнение и за сума в размер на 45,00 лв. (четиридесет и пет лева) - такса разходи.
6 Гражданско дело No 1455/2018 Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС С.С.Т. ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ-СЕЯЛКА Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 25.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от С.С.Т. с ЕГН ********** *** против ПК „Сеялка“ с ЕИК 000034586 със седалище и адрес на управление с.Лозарево, общ. Сунгурларе иск с правно основание чл. 58 от Закон за кооперациите да се отменят решенията за прекратяване на кооперацията и обявяването на ликвидация, както и за избор на ликвидатор, приети на проведено на 05.12.2018г. Общо събрание на ПК „Сеялка“, с.Лозарево. ОСЪЖДА С.С.Т. с ЕГН ********** *** да заплати на ПК „Сеялка“ с ЕИК 000034586 със седалище и адрес на управление с.Лозарево, общ. Сунгурларе сумата от 400лв. съдебно-деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на С.С.Т. с ЕГН ********** *** за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
7 НОХД No 447/2018 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Й.С.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 19.2.2019г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.196, ал.1, т.1, във вр.чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1, б. „а“ от НК, във вр. чл.54 от НК го О С Ъ Ж Д А: НА ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал. 1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС определя на Й.С.А. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наложеното наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.
Й.С.А.
Мотиви от 7.3.2019г.
мотиви