Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 59 / 21.3.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесет и осми февруари    две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                                 Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                     2..........................................

 

Секретар ……………………ДАРИНА ЕНЕВА.........................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер......1254.......по описа за............2018..................година

 

          Ищцата  С.Л.  е предявила срещу ответника З.Л.   иск по чл. 49 ал.1  от СК с който претендира съдът да прекрати сключения между тях граждански брак чрез развод като  съдът да не се произнася относно   вината за това дълбоко и непоправимо разстройство на брака им .

          Съдът е приел, че така предявеният от ищцата  бракоразводен иск се явява допустим за разглеждане и  на основание чл. 131 ал.1 от ГПК  е изпратил препис на исковата молба ведно с приложенията към нея на ответника , като му  е указал  да даде писмен отговор по нея , задължителното съдържание на отговора му ако подаде такъв и последиците  от неподаване на отговора и неупражняването от негова  страна  на указаните му права ,както и това , че същият  има право на правна помощ, ако има необходимост и право на това .

 В законния едномесечен преклузивен срок по чл. 131  ал.1 от ГПК ответника по иска за развод З.Л. не  е подал писмен отговор по повод предявения срещу него иск ,брачен такъв като по този начин не  изразява  становище по същия

 В съдебно заседание ищецът С.Л.   , редовно призован не се явява лично по уважителни причини , като   чрез процесуалният си представител поддържа така предявения от нея иск  и моли за неговото  уважаване .

В съдебно заседание ответникът,  редовно призован не се явява като по този начин не взема становище  така предявения иск за развод . 

В тази същата връзка съдът е приел всички събрани по делото доказателства, посочени от страните по делото и след тяхната цялостна преценка приема за установено от фактическа и правна страна следното:

          Не се спори между страните по делото, а е и видно от приетото като доказателство по настоящото дело удостоверение за сключен граждански брак, издадено от  Община Карнобат   , обл. Бургаска е   че страните по делото – С.Д.Л.   и  З.К.Л.  са действително съпрузи, като са сключили граждански брак на 05.02.1992 г. в населено място село гр.  Карнобат  , обл. Бургаска с  акт за граждански брак № 0007  от 05.02.1992  година , който брак е първи поред за тях . Не се спори между същите страни  че страните по делото след сключването на гражданския брак помежду им са заживели заедно като едно нормално семейство  , като впоследствие от 2016 г.  отношенията между тях са се влошили , същите са се отчуждили един от друг и оттогава  2016 г. същите са се разделили  и не живеят заедно, като след това не са се събирали да живеят заедно поради настъпилото отчуждение между тях   , като по този начин съдът приема , че от 2016   година съпрузите  живеят разделено , като  всеки от съпрузите започнал да има свой собствен личен живот и те се отчуждили духовно и физически поради тази  фактическа раздяла  , като по този начин оттогава е изчезнала нужната духовна , емоционална и физическа връзка , както и съответното им желание да живеят като едно семейство  , като според мнението на настоящия съд след същата фактическата раздяла между страните по делото  те  са прекъснали помежду си всякакви съпружески и физически контакти, като брачната им връзка по този начин се изчерпала изцяло от нужното  й съдържание и същата се явява дълбоко и непоправимо разстроена и не може да се санира, както според мнението на страните по делото , така и според настоящия съд. Страните  по делото  установявайки , че бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен  за тази цел не са направили към настоящия момент  и никакви опити да се съберат и заживеят отново заедно нормално, като едно семейство, като и за в бъдеще същите нямат такива намерения и поради тази причина съпругата е подала  и настоящия си иск  за развод. Горепосоченото съдът приема за установено , както от твърденията за него обективирани в исковата   молба на ищцата по делото,  така и от  дадената им за това възможност на същите да ги опровергаят , а така също и от показанията на разпитания по делото свидетел Данко Джамбазов който потвърждава същите обстоятелства по делото. Ето защо съдът намира, че брака между страните по делото следва да се прекрати чрез развод на основание чл. 49 ал.1 от СК поради дълбокото и непоправимо разстройство на същия , без съдът да се произнася  относно вината за разстройството на брака тъй като никой от съпрузите не е поискал това.

             Съдът намира, че съгласно хипотезата на чл. 329 ал.1 от ГПК съдебните разноски по брачните дела се възлагат върху виновния съпруг, а когато няма вина разноските оставят в тежест на  всеки , така както са направени . Тъй като съдът не се е произнесъл кой е виновния съпруг за дълбокото и непоправимо разстройство на брака , то съдът намира, че разноските на страните по делото следва да останат върху всяка от страните , така както те са направени, още повече , че никой от съпрузите не претендира заплащане на направените от него съдебни разноски по настоящото дело. 

Съдът намира, че страните следва да бъдат осъдени да заплатят на Държавата и съответните държавни такси .

          Мотивиран от гореизложените си съображения, Карнобатският районен съд

                                  

Р     Е     Ш     И:

         

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД гражданския брак сключен на 05.02.1992 година с акт за граждански брак № 0007  от 05.02.1992  година на Община Карнобат  , обл. Бургаска между С.Д.Л.    с ЕГН **********   с адрес ***  , същата със съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения – гр. Карнобат, ул. ул. Тодор Каблешков № 8 – чрез пълномощник  адвокат С.Г.К.  и З.К.Л.  с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес ***  поради дълбокото и непоправимо разстройство на същия по реда на чл. 49 ал.1 от СК.

ОСЪЖДА С.Д.Л.    с ЕГН **********   с адрес ***  , същата със съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения – гр. Карнобат, ул. ул. Тодор Каблешков № 8 – чрез пълномощник  адвокат С.Г.К. да заплати на Държавата държавна такса в размер на 20 лв , както и такава в размер на по 5 лв. /пет лева/ за издаване на всеки изпълнителен лист за горепосочените суми, които суми следва да се преведат по сметката на Районен съд Карнобат.

ОСЪЖДА З.К.Л.  с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес ***   да заплати на Държавата държавна такса в размер на 20 лв., както и такава в размер на по 5 лв. /пет лева/ за издаване на всеки изпълнителен лист за горепосочената сума, които суми следва да се преведат по сметката на Районен съд Карнобат.

Настоящото решение може да се обжалва с жалба пред Бургаски Окръжен съд в 14-дневния срок  считано от датата на съобщаването му на страните.

         

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: