Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.3.2019г. до 21.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1254/2018 Искове за развод и недействителност на брака С.Д.Л. З.К.Л. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 21.3.2019г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД гражданския брак сключен на 05.02.1992 година с акт за граждански брак № 0007 от 05.02.1992 година на Община Карнобат , обл. Бургаска между С.Д.Л. с ЕГН ********** с адрес *** , същата със съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения – гр. Карнобат, ул. ул. Тодор Каблешков № 8 – чрез пълномощник адвокат С.Г.К. и З.К.Л. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес *** поради дълбокото и непоправимо разстройство на същия по реда на чл. 49 ал.1 от СК.