Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 19.3.2019г. до 19.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1037/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД А.Й.Т. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 19.3.2019г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.Й. Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** / ул. Ц. Церковски № 20 / , че същият дължи на Агенция за събиране на вземания ЕАД с ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление гр. София бул.Д-р Петър Дертлиев № 25 офис сграда Лабиринт ет.2 офис 4, представлявано заедно и поотделно от изпълнителните директори Николина Тодорова С. и Мартин Деспов Деспов , същото дружество със съдебен адрес ***-р Петър Дертлиев № 25 офис сграда Лабиринт ет.2 офис 4 чрез пълномощника му юрк. И.С.С. , следните суми : 1. главница в размер на сумата от 18 956, 28 лв. представляваща частично претендирана сума по договор за потребителски кредит № 2398441 от 31.08.2016 г. , както и 2. лихва за забава по същия договор за потребителски кредит в размер на сумата от 226, 20 лв. за периода от 18.12.2017 г. до датата на подаване на заявлението за издаването на заповед за изпълнение в КРС – 08.05.2018 г. , както и законната лихва върху главницата считано от датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 345 от 22.5.2018 г. по ч.гр. д № 476 / 2018 г. по описа на Районен съд Карнобат – 08.05.2018 г. до окончателното изплащане на вземането .
2 НОХД No 80/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
А.С.Т. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 19.3.2019г.
След като одобри споразумението на основание чл. 309 от НПК съдът се занима и с наложената на подсъдимия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия А.С.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и/или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
А.С.Т.
В законна сила на 27.3.2019г.
3 НОХД No 80/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
А.С.Т. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 19.3.2019г.
А.С.Т.
На осн. чл. 343 б, ал.1 от НК на под. А.С.Т. при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя:наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години и наказание „глоба” в размер на 195,00 (сто деветдесет и пет) лева. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК подс. А.С.Т. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца.
В законна сила на 19.3.2019г.