Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 15.3.2019г. до 15.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1268/2017 Искове по ЗУЕС Т.В.М.,
В.Т.М.
П.З.И.,
Д.Х.В.,
Д.Д.К.,
Н.Д.Г.,
И.Д.Х.,
Н.Р.Д.,
О.М.Г.,
Т.М.П.,
Т.Д.П.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 15.3.2019г.
ОСЪЖДА И.Д.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на Т.В.М. ЕГН ********** *** сумата 259.41 лева за възстановяване на разход за извършване на необходим ремонт на покрив на сграда – етажна собственост с административен адрес: гр.Карнобат, ул.“Девети септември“ № 52, бл.13, вх.Б, ведно със законната лихва от 20.10.2017г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА О.М.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на Т.В.М. ЕГН ********** *** сумата от 178.18лева за възстановяване на разход за извършване на необходим ремонт на покрив на сграда – етажна собственост с административен адрес: гр.Карнобат, ул.“Девети септември“ № 52, бл.13, вх.Б, ведно със законната лихва от 20.10.2017г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА И.Д.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на Т.В.М. ЕГН ********** *** сумата от 197.50лв. съдебно-деловдни разноски. ОСЪЖДА О.М.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на Т.В.М. ЕГН ********** *** сумата от 197.50лв. съдебно-деловдни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 Гражданско дело No 141/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЧЕРНОМОРСКИ ФУРАЖ АД НЕСИ АГРО ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 15.3.2019г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 141/2019 г. по описа на Карнобатския районен съд, образувано по исковата молба на „ЧЕРНОМОРСКИ ФУРАЖ“ АД ЕИК/БУЛСТАТ 203666237, с адрес на управление: с.Млекарево, община Нова Загора, представлявано от Станислав Николаев Колев и Живко Тодоров Куртев, с правно основание по чл.422 от ГПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред ОС-Бургас.
3 Гражданско дело No 142/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЧЕРНОМОРСКИ ФУРАЖ АД НЕСИ АГРО ЕООД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 15.3.2019г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 142/2019 г. по описа на Карнобатски районен съд.
4 АНД No 5/2019 РДГ П.Н.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 15.3.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1113 от 18.12.2018г. на директор на Регионална дирекция по горите – Бургас, с което на П.Н.П. с ЕГН********** *** за нарушение на чл.84,ал.1 от ЗЛОД е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева, на основание чл. 94,ал.1 ЗЛОД жалбоподателят е лишен от право на ловуване за срок от три години, както и отнето в полза на държавата ловно оръжие “Уинчестър”, калибър 3006, №31AZW02901 на основание чл.95,ал.1 ЗЛОД Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
5 АНД No 6/2019 РДГ П.Т.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 15.3.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1114 от 18.12.2018г. на директор на Регионална дирекция по горите – Бургас, с което на П.Т.П. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл.84, ал.1 от ЗЛОД е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева, на основание чл. 94, ал.1 ЗЛОД жалбоподателят е лишен от право на ловуване за срок от три години, както и отнета в полза на държавата ловно оръжие “Байкал ИЖ”, калибър 12, № Н6426 на основание чл.95,ал.1 ЗЛОД. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
6 АНД No 13/2019 МВР М.Г.В. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 15.3.2019г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0282-000486 от 17.09.2018г. на Началник на РУ Карнобат, с коeто на М.Г.В. с ЕГН ********** *** основание чл. 179,ал.3,т.4 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300лв., на основание чл. 185 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20лв., а на на основание чл. 185,ал.1,т.1 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.