Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 14.3.2019г. до 14.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 820/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.Й.М. А.А.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 14.3.2019г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения от И.Й.М., ЕГН: ********** *** против А.А.А., ЕГН ********** с постоянен адрес и настоящ адрес:*** иск, че съществува вземане в размер на 1 600,00 лева /хиляда и шестстотин лева/ - главница, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди от неизпълнен договор за изработка от 18.11.2012, ведно със законната лихва върху главницата от подаване на заявлението – 09.03.2018 г., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА А.А.А., ЕГН ********** с постоянен адрес и настоящ адрес:*** да заплати на И.Й.М., ЕГН: ********** *** съдебно деловодни разноски в размер на 332лв. в заповедното производство. ОСЪЖДА А.А.А., ЕГН ********** с постоянен адрес и настоящ адрес:*** да заплати на И.Й.М., ЕГН: ********** *** съдебно деловодни разноски в размер на 672лв. съдебно деловодни разноски в исковото производство. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 Гражданско дело No 1128/2018 Искове за трудово възнаграждение Ц.Б.К. ЗК КАРНОБАТСКО ПОЛЕ - 93 Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 14.3.2019г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОСЪЖДА ЗК „ Карнобатско поле – 93 „със седалище и адрес на управление гр. Карнобат бул. Москва – Стопански двор с ЕИК 102616060 – в ликвидация представлявано от Й.Д.Д. с ЕГН ********** - Ликвидатор да заплати на Ц.Б.К. с ЕГН ********** *** , същата с пълномощник и съдебен адрес за връчване на книжа и съобщения - адв. Т.Т. БАК с адрес ***. Кофарджиев № 2 следните суми : паричната сума от 34 276, 61 лв. представляваща дължимите й се трудови възнаграждения за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2018 г. вкл. ведно със законната лихва върху същата сума , начиная от датата на завеждането на исковата молба в КРС – 19.10.2018 година до окончателното й изплащане и сумата от 6 389, 53 лв. представляваща съответното дължимото й се обезщетение за неползван платен годишен отпуск за периода от 2004 г. до 2018 г. , ведно със законната лихва върху същата сума , начиная от датата на предявяването на този иск в КРС – 19.10.2018 г. до окончателното изплащане на същата сума , както и сумата от 1750 лв. представляваща направените от ищеца Ц.Б.К. съдебни разноски по настоящото дело .
В законна сила на 14.3.2019г.
3 АНД No 441/2018 РИОСВ С.К.С. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 14.3.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 86/13.11.2018 година на Директора на РИОСВ- Бургас, с което на С.К.С., ЕГН-**********,*** за нарушение на чл.166, т.3, вр. чл.155, ал.2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и на основание чл. 166, т.3 от ЗООС е наложена глоба в размер на 10000 лева.
4 АНД No 18/2019 РДГ И.В.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 14.3.2019г.
НП-отменено