Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 7.3.2019г. до 7.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 66/2019 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Х.В.Х. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 7.3.2019г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на Х.В.Х. мярка за неотклонение - “ПОД НАДЗОР НА РОДИТЕЛЯ”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Х.В.Х.
В законна сила на 15.3.2019г.
2 НОХД No 66/2019 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Х.В.Х. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 7.3.2019г.
Х.В.Х.
На осн. чл. 194, ал.3, вр. ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК на обвиняемия Х.В.Х. при усл. на чл.55, ал.1, т.2, б. „б”, от НК се определя наказание шест месеца ПРОБАЦИЯ като на осн.чл.42а от НК се определят следните проб.мерки : - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. - безвъзмезден труд в полза на обществото -100 часа в рамките на една календарна година.
В законна сила на 7.3.2019г.