Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.2.2019г. до 27.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 537/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД К.К.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 27.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „Мобилтел“ ЕАД, ЕИК: 131468980, с адрес: гр. София, 1309, район Илинден, ул."Кукуш" № 1, представлявано от Александър Василев Димитров и Младен Марковски против К.К.К. с ЕГН: **********,*** и настоящ адрес:*** Караманджуков № 30, ет.2 иск да се приеме за установено по отношение на ответника, че съществува вземане в размер на 490.33 лв. от които: 154.99 лв - незаплатена далекосъобщителна услуга и 335.34 лв. - неустойка предсрочно прекратяване на Договор за предоставяне на далекосъобщителна услуга с номер М4080053 от дата 27.04.2014г. и Договор за предоставяне на далекосъобщителна услуга с номер М4266036 от дата 20.10.2014г.; ведно със законната лихва, считано от датата на депозиране на заявлението в съда – 10.08.2017 г. до окончателното плащане на вземането. ОСЪЖДА К.К.К. с ЕГН: **********,*** и настоящ адрес:*** Караманджуков № 30, ет.2 да заплати на „Мобилтел“ ЕАД, ЕИК: 131468980, с адрес: гр. София, 1309, район Илинден, ул."Кукуш" № 1 сумата от 190лв. съдебно-деловодни разноски в заповедното производство. ОСЪЖДА К.К.К. с ЕГН: **********,*** и настоящ адрес:*** Караманджуков № 30, ет.2 да заплати на „Мобилтел“ ЕАД, ЕИК: 131468980, с адрес: гр. София, 1309, район Илинден, ул."Кукуш" № 1 сумата от 355лв. съдебно-деловодни разноски в исковото производство. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 АНД No 324/2018 Агенция "Митници" ВИН.С "ИНДУСТРИЙС" ООД С.ЦЕРКОВСКИ АГЕНЦИЯ " МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 27.2.2019г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 202/2018 от 27.07.2018г. на началник Митница Бургас, с което на „Вин.С. Индустрийс“ ООД с ЕИК 831280490 със седалище и адрес на управление с.Церковски, общ.Карнобат, представлявано от К.А.Х. на основание чл. 112б ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 658лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
3 НОХД No 32/2019 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Т.К.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 27.2.2019г.
ДОПУСКА тълкуване на влязло в сила определение по НОХД № 32/2019 г. по описа на КбРС, като на страница 7 от протокола за одобряване на споразумението /л.15 лице от делото/, при постановяване на определение по чл.68, ал.1 от НК, за привеждане в изпълнение на отложеното наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, наложено на Т.К.И. с ЕГН: ********** с определение за одобряване на споразумение № 75 от 19.09.2017 г. по НОХД № 337/2017 г. по описа на Районен съд-Карнобат, да се чете НОХД № 377/2017г. по описа на Районен съд-Карнобат.
Т.К.И.
4 ЧНД No 34/2019 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Т.К.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 27.2.2019г.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК на Т.К.И. с ЕГН: **********, постоянен и настоящ адрес: ***, понастоящем в Затвора–Бургас, едно общо най-тежко наказание измежду определените му по НОХД № 32/2019 г. и НОХД № 33/2019 г.- двете по описа на РС-гр.Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. НА ОСНОВАНИЕ чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на наложеното общо най-тежко наказание на Т.К.И. с ЕГН: **********. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.2, вр.ал.1 от НК, от определеното общо най-тежко наказание четири месеца лишаване от свобода, времето, през което TОДОР К.И. е бил задържан по Закона за МВР за срок от 24 часа, считано от 29.01.2019г. до 30.01.2019г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от определеното общо най-тежко наказание четири месеца лишаване от свобода изтърпяната част по НОХД № 32/2019 година по описа на РС-Карнобат, с начало 30.01.2019г. Отложеното наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, наложено на Т.К.И. с ЕГН: ********** с определение за одобряване на споразумение № 75 от 19.09.2017 г. по НОХД № 377/2017 г. по описа на Районен съд-Карнобат, влязло в сила на 19.09.2017 г. и приведено в изпълнение с определение по НОХД № 32/2019г. на РС-Карнобат влязло в сила 15.02.2019г., следва да се изтърпи отделно от определеното общо наказание от четири месеца лишаване от свобода, при първоначален ОБЩ режим.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ
В законна сила на 15.3.2019г.
5 НОХД No 52/2019 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
П.Г.Ч. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.2.2019г.
НАЛАГА на П.Г.Ч., ЕГН-**********, на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл.І-во от НК, вр. чл. 73, ал.1 и ал.2, вр. чл.30, вр. чл.31, вр.чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, вр. Параграф 1, т.11 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр.чл.3, т.1 и Приложение № 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и чл.54 от НК наказание глоба от 700.00/седемстотин/лева.
П.Г.Ч.
В законна сила на 27.2.2019г.
6 НОХД No 52/2019 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
П.Г.Ч. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 27.2.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на П.Г.Ч., ЕГН-********** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 282 ЗМ 41/2019 г. по описа на РУ гр. Карнобат при ОД на МВР гр. Бургас, пр.вх.№ 116/2019 г. по описа на РП гр. Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд-Бургас в седемдневен срок, считано от днес.
П.Г.Ч.