Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 25.2.2019г. до 25.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 939/2018 Искове за развод и недействителност на брака Д.И.Ч. А.Б.Ч. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 25.2.2019г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт №13/08.05.2012г. на община Карнобат граждански брак между Д.И.Ч. с ЕГН ********** *** и А.Б.Ч. с ЕГН ********** *** като дълбоко и непоправимо разстроен. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Карнобат, ул. „Елин Пелин“ № 111 на Д.И.Ч. с ЕГН **********. ОСЪЖДА Д.И.Ч. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 7.50 лв., представляваща държавна такса за допускане на развода. ОСЪЖДА А.Б.Ч. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка Районен съд Карнобат сумата от 7.50лв, представляваща държавна такса за допускане на развода. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Д.И.Ч. с ЕГН ********** за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 Гражданско дело No 1310/2018 Искове за развод и недействителност на брака С.В.А. Т.М.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 25.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак сключен на 03.05.1998 г. с акт за граждански брак № ***г. на Община Карнобат, обл. Бургаска между С.В.А., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:*** – чрез адв. М.А.К. и Т.М.А., с ЕГН ********** с адрес: ***, със съдебен адрес:*** –адв. С.Г.К., поради дълбоко и непоправимо разстройство на същия. УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.В.А. и Т.М.А. споразумение, както следва: 1. Относно упражняването на родителските права и задължения: Упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете П.С. А., с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката Т.М.А., с ЕГН **********, като същото дете ще живее със своята майка Т.М.А.. 2. Личните отношения спрямо детето ще се осъществяват както следва: Бащата С.В.А., ЕГН ********** ще има право на лични отношения с детето П.С. А., с ЕГН **********, както следва: - всяка първа и трета събота от месеца от 9,00 до 17,00 часа, - 15 дни през лятната ваканция, когато майката не е в отпуск; - коледните празници всяка нечетна година и за новогодишните празници всяка четна година, като за първите шест месеца от режима за лични отношения срещите да ще се осъществяват в присъствието на майката или лелята на детето Кристинка М. Тодорова, в дома на майката или на обществено място. 3. Относно дължимата издръжка на детето: Страните се споразумяват определената с гр.д. № ***г. по описа на РС Карнобат месечна издръжка за детето П.С. А., с ЕГН ********** в размер на 100 лв. да бъде изменена от 100 лв. на 150 лв., като бащата С.В.А., с ЕГН **********, считано от 01.03.2019 г. се задължава да заплаща месечна издръжка за детето в размер 150,00 (сто и петдесет) лева, до възникване на причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска, като издръжката ще бъде изплащана в срок до 20-то число на съответният месец и по банкова сметка, ***, IBAN ***. 4. Относно ползуването на семейното жилище: Ползването на семейното жилище, собственост на родителите на Т.М.А.,***, се предоставя на съпругата Т.М.А.. 5. Относно фамилното име на съпругата след прекратяването на гражданския брак между съпрузите: След прекратяването на брака между страните по делото съпругата Т.М.А. ще възстанови предбрачното си фамилно ми име „АСЕНОВА“ и за в бъдеще ще се именува Т.М. АСЕНОВА. 6. Относно дължимата издръжка между съпрузите: Такава не се определя, тъй като са работоспособни и нямат претенции за издръжки един към друг. 7. Относно имуществените отношения: Всеки от съпрузите се задължава да изплати напълно теглените от него кредити, без да има претенции спрямо другият съпруг, като те нямаме взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки. 8. Разноските направени от съпрузите по настоящото дело: Ще се поемат от всяка една от страните по делото, така както са ги направили.
В законна сила на 25.2.2019г.
3 АНД No 471/2018 РДГ Н.П.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 25.2.2019г.
НП-изменено
В законна сила на 15.3.2019г.
4 АНД No 26/2019 МВР П.Ч.С. РУП - КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 25.2.2019г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление №18-0282-000722 от 14.01.2019г. на началник РУ-Сунгурларе, с коeто на П.Ч.С. с ЕГН **********о*** на основание чл. 175,ал.3,пр.1 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 16.3.2019г.