Р Е Ш Е Н И Е 42/22.2.2019г.

                                                            Гр.Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на деветнадесети февруари две хиляди и деветнадесета година

в публично заседание в състав:

                     Председател: Мариела Иванова

 

секретар Галина Милкова и при участието на прокурора като разгледа докладваното от съдия Иванова гражданско дело № 1102 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството по делото е образувано по повод постъпила искова молба от „Водоснабдяване и Канализация" ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление: Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, ж.к. Победа, ул. „Ген.  Владимир Вазов" № 3, представлявано от инж. Ганчо Йовчев Тенев против Д.В.Р. с ЕГН **********,***. В молбата се твърди, че ответникът е потребител на услугите, предоставени от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, титуляр на партида. Като абонат ответникът има неизплатени задължения, на стойност в размер на 399.60 лв., представляващи стойността за доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от  по издадени фактури за периода от 26.10.2015 г. до 25.10.2017 г. с отчетен период по фактури от 28.08.2015 г. до 26.09.2017 година. Поради незаплащане на задълженията на абоната в предвидения в Общите условия на дружеството 30-дневен срок от датата на фактуриране, на 04.12.2017г. „Водоснабдяване и Канализация" ЕАД пристъпва към принудително изпълнение на задълженията и подава до Районен съд - гр. Карнобат заявление за издаване на заповед за изпълнение, по което е издадена Заповед за изпълнение на парично № 1029/8.12.2017г. по ч.гр.дело №1517/ 2017г., с която се разпорежда ответникът да заплати на ищеца изискуемите суми. Заповедта обаче е връчена по реда на чл. 47 ГПК, поради което на заявителя е указано да предяви иск за вземането си.

Предвид изложеното е направено искане да се приеме за установено по отношение на ответника, че същият дължи на ищеца сумата от сумата 399.60 лева по неизплатени фактури за ползвани В и К услуги , сумата от 40.56 лв.  – лихва за  периода от 27.11.2015 г. до 28.11.2017 г., ведно със законната лихва, начиная от 04.12.2017 г. до изплащане на вземането, както и сумата от 25.00 лева – държавна такса за образуване на дело и юрисконсултско възнаграждение в размер 50.00  лева.Представя писмени доказателства, направени са доказателствени искания.

В с.з. процесуалният представител на ищеца не се явява, но изпраща писмено становище, с което е направил искане да се постанови неприсъствено решение, в случай че са налице предпоставките за това.

В срока по чл. 131 ГПК ответникът не е депозирал писмен отговор. Не се явява в съдебно заседание, не изпраща представител. Не е направено искане делото да се гледа в негово отсъствие.

Карнобатският районен съд, като взе предвид искането на молителя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното.

Със Заповед № 1029/8.12.2017г. по ч.гр.дело №1517/ 2017г. съдът е разпоредил ответникът да заплати на ищеца сумата от 399.60 лв. /триста деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ за неизплатени фактури за ползвани ВиК услуги, сумата от 40.56 лв. /четиридесет лева и петдесет и шест стотинки/ – лихва за  периода от 27.11.2015 г. до 28.11.2017 г., ведно със законната лихва, начиная от 04.12.2017 г. до изплащане на вземането, както и сумата от   75.00 лв. /седемдесет и пет лева / разноски по делото, от които 25.00 лева – държавна такса за образуване на дело и юрисконсултско възнаграждение в размер 50.00  лева (петдесет лева), на основание чл.78, ал.8 от ГПК, във връзка с чл.37 ЗПП и чл.26 от Наредбата за заплащането на правната помощ..

  Видно от представените по делото писмени доказателства- извлечение от „карнет”, удостоверяващо отчета на водомера, както и копия от фактури, издавани от ищеца за периода 28.08.2015 г. до 26.09.2017. се установява, че ответникът е бил абонат на ищцовото дружество като за посочения период в исковата молба е натрупал задължения възлизащи на сумата от 399.60лв.

Предвид така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Съгласно чл. 238, ал.1 ГПК, ако ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника или да оттегли иска. За да постанови неприсъствено решение обаче на страните трябва да са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание и  искът да е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства или вероятно е неоснователен с оглед на направените възражения и подкрепящите ги доказателства.

С разпореждане №1086/08.12.2018г., с което съдът е разпоредил връчване на препис от исковата молба за отговор, е указал последиците на чл.238 ГПК. Копие от разпореждането е връчено лично на ответника, т.е. съдът приема, че е налице първата предпоставка.

Въз основа на събраните писмени доказателства съдът намира, че между страните е налице облигационна връзка, по която ищецът е изпълнил своето задължение да достави, отведе и пречисти вода, но ответната страна не е изпълнила насрещното си задължение по него-а именно да заплати цената за услугата. Видно от представените писмени доказателства, неоспорени от ответника, задължението по договора възлиза на сумата от 399.60лв. При липса на доказателства за зпалащането им в срок ответникът дължи и обезщетение в размер на законната лихва.

Горното пък дава основание на съда да приеме, че предвид представените доказателства искът е и вероятно основателен, т.е. налице са условията за неприсъствено решение.

Относно разноските

 Съгласно дадените от ВКС указания исковия съд се произнася по разноските, сторени в заповедното производство. В процесния случай дължимите разноски са в размер на 75лева. При този изход на спора, сумата следва да бъде възложена на ответната страна.

На ответника следва да бъдат възложени и разноските за исковото производство в размер на 125 лв. заплатена държавна такса-75лв. и 50лв. юрисконсултско възнаграждение.

Мотивиран от горното Карнобатският районен съд

 

 

Р Е Ш И :

         

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Д.В.Р. с ЕГН **********,***, че съществува вземането на "Водоснабдяване и канализация"ЕАД, гр.Бургас, БУЛСТАТ 812115210 ул."Генерал Владимир Вазов", № 3, представляван от изпълнителния директор Ганчо Йовчев Танев, ЕГН ********** в размер на 399.60 лева за ползвани В и К услуги по неизплатени фактури от 28.08.2015г. до 26.09.2017г., сумата от 40.56 лв.  – лихва за  периода от 27.11.2015г. до 28.11.2017г., ведно със законната лихва, начиная от 04.12.2017 г. до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА Д.В.Р. с ЕГН **********,*** да заплати на "Водоснабдяване и канализация"ЕАД, гр.Бургас, БУЛСТАТ 812115210 ул."Генерал Владимир Вазов", № 3, представляван от изпълнителния директор Ганчо Йовчев Танев, ЕГН ********** сумата от 75лева съдебно-деловодни разноски в заповедното производство.

ОСЪЖДА Д.В.Р. с ЕГН **********,*** да заплати на "Водоснабдяване и канализация"ЕАД, гр.Бургас, БУЛСТАТ 812115210 ул."Генерал Владимир Вазов", № 3, представляван от изпълнителния директор Ганчо Йовчев Танев, ЕГН ********** сумата от 125лева съдебно-деловодни разноски в исковото производство

Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239,ал.4 ГПК.

 

 

 

 

Районен съдия: