Р Е Ш Е Н И Е 18/22.2.2019г.

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                       НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На деветнадесети февруари                           две хиляди и деветнадесета година

в публичното заседание в следния състав :

                                                                                  Районен съдия : Мариела Иванова

Секретар: Галина Милкова

като разгледа докладваното от съдия Иванова н.а.х.д. №11 по описа на съда за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от  В.П.Ч. с ЕГН ********** ***  против Наказателно постановление №18-0454-000659 от 06.12.2018г. на началник РУ-Сунгурларе, с коeто на основание чл. 179,ал.2,пр.1 ЗДвП й е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200лв. По съображения, подробно изложени в жалбата, се иска отмяна на атакуваното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща представител.

Ответната страна по жалбата, не изпраща представител в съдебно заседание.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Карнобатският районен съд, след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

 На 27.10.2018г. св. П. се отзова на сигнал за самостоятелно ПТП между с.Чубра и с.Пъдарево. На място свидетелят установява водача-жалбоподателят, който му обяснява, че поради внезапно излязло на платното диво животно е изгубила управление и е навлязла в страничната канавка.

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на разпитания по делото свидетел Е.Г.П., които съдът цени като непротиворечиви, както и от събраните по делото писмени доказателства.

От правна страна съдът приема следното :

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното. Съобразно изискването на чл. 57, т.5 от ЗАНН, освен твърдението за движение с несъобразена скорост, наказващият орган следва да направи констатации за всички характеристики на пътната обстановка и за движението на процесния автомобил, както и да докаже същите, а не субективно да ги определя в зависимост от настъпването на вредоносния резултат. Това процесуално задължение в случая не е изпълнено.

В процесното наказателно постановление е възпроизведен текстът на чл. 20, ал.2 от ЗДвП, но липсва описание на пътните условия, с чието несъобразяване се е изразило нарушаването на правилата за движение, довело до твърдяното пътнотранспортно произшествие, а без такова описание не е възможна индивидуализация на нарушението. С оглед на това, съдът приема, че е ограничено правото на жалбоподателя да научи какво нарушение му се вменява и да упражни ефективно правото си на защита- в този смисъл и Решение № 872 от 15.05.2017 г. на АдмС - Бургас по к. а. н. д. № 665/2017г.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №18-0454-000659 от 06.12.2018г. на началник на РУ-Сунгурларе, с което на В.П.Ч. с ЕГН ********** ***  на основание чл. 179, ал.2, пр.1 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200лв.

  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

                                                           

 

    Районен съдия :