Р Е Ш Е Н И Е

                           № 17 / 22.2.2019г.                                 град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                                І състав

На двадесет и първи януари две хиляди и деветнадесета година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                           Съдебни заседатели :    1.

                                                                  2.

Секретар ВЕСКА ХРИСТОВА

прокурор ………...........................                                                

като разгледа докладваното от съдията Станчева

АНД № 439 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Съдебното производство е по реда на чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания. Образувано е по жалба на Л.Д.Б., ЕГН-**********,*** против наказателно постановление № 927/05.11.2018 година на Директора на РДГ- Бургас, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.213, ал.1 т.4 от ЗГ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000 /две хиляди/ лв. на основание чл. 275, ал.1, т.2 от ЗГ, чл.266, ал.1 от ЗГ и определено обезщетение в размер на 210.00 лева на основание чл.8, ал.1, т.15, б.“а“ от Наредбата за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд, за нарушение на чл.213, ал.1, т.4 от ЗГ.

В жалбата се излагат твърдения за незаконосъобразност на наказателното постановление, поради нарушения на материалния и процесуален закон.

Посочва се че по време на проверката жалбоподателят е заявил че количеството гъби е 210кг., но впоследствие разбрал че количеството било 50кг.

В съдебно заседание жалбата се поддържа от жалбоподателя и упълномощения му представител.

В съдебно заседание представител на ответната страна изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

По делото бяха събрани писмени доказателства. Разпитани бяха свидетели.

Съдът, като взе предвид събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

На 19.10.2018г. жалбоподателят бил установен в гр.Карнобат до градския стадион, да съхранява  в товарен автомобил Форд Транзит с рег № СН 5301КА 210 кг. гъби манатарки, които са предмет на стопанска дейност. За съхраняваните гъби, жалбоподателят не представил превозен билет.

Проверката е извършена от актосъставителя Й.Б., в присъствието на св. Г.Ж.. При проверката, за определяне на количеството гъби, с везна, контролно била претеглена 1 бр. касета, пълна с гъби и 1 бр. празна касета, при което било установено, че количеството гъби в касетата е 2 кг. Броят на касетите с гъби в автомобила бил 105, поради което количеството гъби било определено на 210кг. Количеството гъби -210 кг било заявено и от жалбоподателя пред актосъставителя и пред свидетеля по акта, като същият им представил и тетрадка в която било отразено количеството гъби в автомобила.

Срещу жалбоподателя бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 101032 от 19.10.2018г. за това, че на 19.10.2018г. в гр.Карнобат, до градския стадион съхранявал в товарен автомобил Форд Транзит с рег.№ СН 5301КА, 210 кг недървесни горски продукти –гъби манатарки, които са предмет на стопанска дейност без превозен билет за недървесни горски продукти – нарушение на чл.213, ал.1 т.4 ЗГ.

АУАНът е подписан от нарушителя без възражения, същият не е оспорен в съдебно заседание. В АУАН жалбоподателят е посочил, че посоченото отговаря на истината и не е знаел, че трябва да има документ за стоката в автомобила.

Въз основа на АУАН, наказващият орган е издал атакуваното наказателно постановление, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лева на основание чл.266, ал.1 от ЗГ и на основание чл.8, ал.1 т.15, б.“а“ от Наредбата за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд е определено жалбоподателят да плати в полза на ЮДП –Сливен обезщетение в размер на 210 лева.

Описаната в АУАН и НП се установява по безспорен начин. Съдът не кредитира показанията на св.Кортезов и св.В., в частта отнасяща се до количеството гъби, тъй като показанията на свидетелите в тази част са взаимно противоречиви, и в противоречие с останалия доказателстван материал.

Съдът не констатира нарушения на при съставянето на АУАН и при издаването на обжалваното НП, тъй като са спазени всички процесуални правила и норми. Същите са постановени от оправомощени лица, в кръга на тяхната материална и териториална компетентност, при спазване на изискванията за форма и съдържание. Посочените в него фактически обстоятелства са безспорно установени в хода на съдебното производство. Правилно са приложени и съотносимите законови разпоредби към установеното административно нарушение.

Относно вида и размера на административните наказания, които могат да бъдат наложени за констатираното нарушение, са определени в чл. 266, ал. 1 от Закона за горите, където е постановено, че се наказва с глоба от 50,00 до 3000,00 лв. ако не подлежи на по-тежко наказание, физическо лице, което в нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти. В случая на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 2000, което надвишава средния размер предвиден в санкционната норма, като наказващият орган не е изложил мотиви, обосноваващи налагането на наказание в този размер. В административната преписка липсват доказателства за установени нарушения и наложени санкции на нарушителя за други нарушения на чл.213 от ЗГ. Предвид липсата на други нарушения от страна на нарушителя по ЗГ и като се съобрази с количеството на гъбите съхранявани от Л.Б. съдът счита, че справедливостта налага размерът на наказанието глоба, да бъде намален от 2000 лв. на 950 лева.

 Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатският районен съд

 

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 927/05.11.2018 година на Директора на РДГ- Бургас, с което на Л.Д.Б., ЕГН-**********,***, за нарушение на чл.213, ал.1 т.4 от ЗГ, на основание чл. 275, ал.1, т.2 от ЗГ, чл.266, ал.1 от ЗГ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000 /две хиляди/ лв., като за извършеното нарушение НАЛАГА  глоба  в размер в размер на 950 лева.

Потвърждава наказателното постановление в останалата част като законосъобразно.

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: