Р Е Ш Е Н И Е №19/22.2.2019г.

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                       НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На деветнадесети февруари                        две хиляди и деветнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                                                                  Районен съдия: Мариела Иванова

Секретар: Галина Милкова

като разгледа докладваното от съдия Иванова н.а.х.д. №434 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от А.К.Д. с ЕГН ********** *** против Наказателно постановление №52  от 11.10.2018г. на кмета на община Карнобат,  с което на жалбоподателя за нарушение на чл.3,ал.1,т.1 от Наредба №3 на за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева.

По съображения, подробно изложени в жалбата, е направено искане да се отмяна на атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание  жалбата се поддържа.

В съдебно заседание представител на ответната страна оспорва жалбата.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Районен съд - Карнобат, след като анализира събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното :

На 17.08.2018г. след 22 часа свидетелите Ж.М.Ф. и Д.М.Г. се отзовават на подаден до ЕЕН 112 сигнал за силна музика. На място установяват жалбоподателя, който с компания се забавлява в двора на къщата си, пускайки  силно музика. Жалбоподателят се представя като собственик на имота, обяснява им, че си правят „банкет“, при което двамата свидетели го предупреждават, че е получен сигнал и следва да намалят музиката или да я спрат. След  02:00часа вече на 18.08.2018г. е получен втори сигнал за силна музика от същия дом, поради което двамата свидетели отиват отново на място, констатират отново силна музика, разговарят със собственика-жалбоподателят, който видимо е в нетрезво състояние и отново го карат да намали музиката. Около 04:00 часа за трети път са изпратени след сигнал на същия адрес. Констатират, че  лицата там са видимо силно пияни. Разговарят отново с жалбоподателя и музиката е спряна.

По доказателствата :

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Ж.М.Ф. и Д.М.Г., както и от писмените доказателства по делото. Съдът не обсъжда показанията на св.Софийка Динкова, тъй като същите са в противоречие с показанията на двамата свидетели, а от друга страна са неотносими, тъй като според тези показания свидетелката не е присъствала към момента на извършване на нарушението, за което е санкциониран жалбоподателя.

От правна страна съдът приема следното :

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното. Актът за установяване на административното нарушение е съставен в присъствието на жалбоподателя, съобразно изискванията на закона, предявен е на същия, за да се запознае със съдържанието му, което той удостоверил с подписа си.

Нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, като фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства, поради което наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

Това е така, тъй като разпоредбата на чл.3,ал.1,т.1 от Наредба №3 на за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат предвижда, че за осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите, както и за осигуряване подгранични нива на шум в тихите зони и урбанизираните територии, се забранява вдигането на шум, смущаваш спокойствието на обитателите в жилищните сгради от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 22.00 ч. до 08.00 ч, а във вечери, предхождащи почивни дни от 23.00 ч. до 10.00ч.Безспорно от събраните гласни доказателства, че установява, че в ранните сутрешни часове жалбоподателят е вдигал шум, с което е смущавал спокойствието на съседите си в квартала.

В процесния случай жалбоподателят не е санкциониран за нарушаване на чл. 7 от Наредбата, поради което точното ниво на шума е ирелеватно.

Съдът счита, че в случая административно наказващият орган правилно е приложил разпоредбата на чл. 27,ал.2 от ЗАНН, отчитайки упоритостта в поведението на жалбоподателя, часът на извършване на деянието, както и липсата на данни за други наложени наказания по тази наредба.

По изложените съображения и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Районен съд – Карнобат, наказателен състав

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №52  от 11.10.2018г. на кмета на община Карнобат,  с което на А.К.Д. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл.3,ал.1,т.1 от Наредба №3 на за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева

Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

  

                                                                      Районен съдия: