Р Е Ш Е Н И Е 20/22.2.2019г.

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                                    НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На деветнадесети февруари                          две хиляди и деветнадесета година

в публичното заседание в следния състав:                                                         

                              Районен съдия: Мариела Иванова

Секретар: Галина Милкова

като разгледа докладваното от съдия Иванова н.а.х.д. №418 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от Е.Г. Адемова с ЕГН ********** ***  против Наказателно постановление №887 от 31.10.2018г. на директор на РДГ Бургас, с коeто на основание чл. 266, ал.1 ЗГ му е наложено административно наказание глоба в размер на 350лв. По съображения, изложени в жалбата, е направено искане да се отмени наказателното постановление.

В съдебно заседание  процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата.

Ответната страна по жалбата счита същата за неоснователна и прави искане за потвърждаване на наказателното постановление.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Карнобатският районен съд, след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 23.10.2018г.  свидетелите О.П. и Т.Р. извършват проверка в с.Славянци. При проверката констатират, че в двор в селото се съхраняват дърва без контролна горска марка. Разговарят с жалбоподателката, извършват проверка на личната й карта и съставян АУАН за констатираното нарушение.

По доказателствата:

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели- О.П. и Т.Р., както и от писмените доказателства по делото.

От правна страна съдът приема следното:

  При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното. Актът за установяване на административното нарушение е съставен в присъствието на един свидетел и жалбоподателя, съобразно изискванията на закона, предявен е на същия, за да се запознае със съдържанието му при отказ, който е удостоверен с подписа на един свидетел.

Независимо от горното атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено като недоказано. Това е така, тъй като от една страна се твърди, че в дома на жалбоподателката- в с.Славянци, ул.Търговска №11 , се съхраняват дърва без КГМ. Видно от представената справка от кмета на с.Славянци от 2000г. там живее трето лице. Нещо повече-според показанията на св.Бано Димитров  имотът на този адрес е безстопанствен, изоставен и не може да се влезе от никъде.Т.е. остава неизяснен въпросът къде проверяващите са извършили проверка и къде се установили съхранение на дърва без КГМ.

От друга страна свидетелите Ганка М. и Бано Димитров са категорични, че жалбоподателката живее трайно в Гърция и си идва в с.Славянци само за един месец като отсяда в дома на майка си. В този ред на мисли не са представени никакви доказателства, че именно Е. Адемова е лицето, което съхранява дърва без КГМ на посочения адрес.

Предвид изложените съображения съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №887 от 31.10.2018г. на директор на РДГ Бургас, с коeто на Е.Г. Адемова с ЕГН ********** ***  на основание чл. 266, ал.1 ЗГ му е наложено административно наказание глоба в размер на 350лв.

 Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

                                                                       

 

 

Районен съдия: