Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.2.2019г. до 22.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1330/2017 Искове за развод и недействителност на брака А.П.М. Е.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 22.2.2019г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД гражданския брак сключен на 21.08.2015 година в гр. Нови Пазар Р Сърбия за който е съставен акт за сключен граждански брак № 0041 от 26.04.2016 година на Община Карнобат , обл. Бургаска между А.П.М. с ЕГН ********** същата с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** , същата и със съдебен адрес *** – адв. Имилияна Ц. и Е.К. , сърбин ,роден на *** година , с местожителство в Р Сърбия , в момента с неизвестен адрес , поради дълбокото и непоправимо разстройство на същия по реда на чл. 49 ал.1 от СК.
В законна сила на 15.3.2019г.
2 Гражданско дело No 1102/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Д.В.Р. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 22.2.2019г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Д.В.Р. с ЕГН **********,***, че съществува вземането на "Водоснабдяване и канализация"ЕАД, гр.Бургас, БУЛСТАТ 812115210 ул."Генерал Владимир Вазов", № 3, представляван от изпълнителния директор Ганчо Йовчев Танев, ЕГН ********** в размер на 399.60 лева за ползвани В и К услуги по неизплатени фактури от 28.08.2015г. до 26.09.2017г., сумата от 40.56 лв. – лихва за периода от 27.11.2015г. до 28.11.2017г., ведно със законната лихва, начиная от 04.12.2017 г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА Д.В.Р. с ЕГН **********,*** да заплати на "Водоснабдяване и канализация"ЕАД, гр.Бургас, БУЛСТАТ 812115210 ул."Генерал Владимир Вазов", № 3, представляван от изпълнителния директор Ганчо Йовчев Танев, ЕГН ********** сумата от 75лева съдебно-деловодни разноски в заповедното производство. ОСЪЖДА Д.В.Р. с ЕГН **********,*** да заплати на "Водоснабдяване и канализация"ЕАД, гр.Бургас, БУЛСТАТ 812115210 ул."Генерал Владимир Вазов", № 3, представляван от изпълнителния директор Ганчо Йовчев Танев, ЕГН ********** сумата от 125лева съдебно-деловодни разноски в исковото производство Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239,ал.4 ГПК.
3 Гражданско дело No 1362/2018 Искове за развод и недействителност на брака Г.М.Д. Д.П.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 22.2.2019г.
ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.П.Д., ЕГН: **********,*** и Г.М.Д., ЕГН: ********** ***, за който е съставен акт граждански брак № 1 от 25.05.1996 г. от Кметство село с., Община Карнобат, на основание чл. 50 от СК, поради взаимното им, сериозно и непоколебимо съгласие за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.М.Д., ЕГН: ********** *** и Д.П.Д., ЕГН: **********,*** споразумение по чл. 51 от СК, както следва: ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ДЪЛЖИМАТА ИЗДРЪЖКА НА РОДЕНИТЕ ОТ БРАКА ДЕЦА: От сключения между страните граждански брак нямат родени деца под 18 години. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ: Семейното жилище, находящо се в село с., община Карнобат, представляващо жилищна страда се предоставя за ползване на Д.П.Д., ЕГН: **********, тъй като е собственост на родителите му. ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ: Имуществените си отношения съпрузите ще уреждат допълнително. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: След прекратяването на брака съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг, тъй като и двамата са здрави и работоспособни. ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: След прекратяване на брака съпругата Г.М.Д., ЕГН: ********** ще възстанови предбрачното си фамилно име „Неделчева“. ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО: Разноските по делото се поемат от мъжа и жената по-равно. ОСЪЖДА Г.М.Д., ЕГН: ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на КРС допълнителна държавна такса от 20лв. за допускане на развода. ОСЪЖДА Д.П.Д., ЕГН: **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на КРС допълнителна държавна такса от 20лв. за допускане на развода. На основание чл. 330, ал. 5 от ГПК решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2019г.
4 АНД No 418/2018 РДГ Е.Г.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №887 от 31.10.2018г. на директор на РДГ Бургас, с коeто на Е.Г. Адемова с ЕГН ********** *** на основание чл. 266, ал.1 ЗГ му е наложено административно наказание глоба в размер на 350лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 15.3.2019г.
5 АНД No 434/2018 Общини А.К.Д. ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 22.2.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №52 от 11.10.2018г. на кмета на община Карнобат, с което на А.К.Д. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл.3,ал.1,т.1 от Наредба №3 на за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 15.3.2019г.
6 АНД No 439/2018 РДГ Л.Д.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 22.2.2019г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 927/05.11.2018 година на Директора на РДГ- Бургас, с което на Л.Д.Б., ЕГН-**********,***, за нарушение на чл.213, ал.1 т.4 от ЗГ, на основание чл. 275, ал.1, т.2 от ЗГ, чл.266, ал.1 от ЗГ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000 /две хиляди/ лв., като за извършеното нарушение НАЛАГА глоба в размер в размер на 950 лева. Потвърждава наказателното постановление в останалата част като законосъобразно.
7 АНД No 11/2019 МВР В.П.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 22.2.2019г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление №18-0454-000659 от 06.12.2018г. на началник на РУ-Сунгурларе, с което на В.П.Ч. с ЕГН ********** *** на основание чл. 179, ал.2, пр.1 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.