П Р О Т О К О Л

 

 21.02.2018  година                                                                град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      VІІ    състав

На двадесет и първи  февруари две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:                                           

                                                  Председател:  Мариела Иванова

 Секретар  Веска Христова

Сложи за разглеждане докладваното от съдията   Иванова

Гражданско дело номер 472 по описа за 2018 година

На именното повикване в  13.50 часа се явиха:

  

Ищцата Р.Р.Г. редовно призована се явява лично.

Ответникът  Д.Р.Н. - редовно призован,   не се явява. За него се явява адв.Г.  - упълномощена.

          Ответницата Н.Р.С. – редовно призована, лично.

 

          Ищцата Г.: Да се даде ход на делото.

адв.Г.: Да се даде ход на делото.

Отв.С.: Желая делото да се гледа.

 

 

          Съдът счита, че липсват процесуални пречки за разглеждане на делото, поради което и

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

адв.Г.: Страните по делото постигнаха съдебна спогодба в следния смисъл:

 

І. Д.Р.Н.  , ЕГН: ********** получава в дял и става собственик на следния недвижим имот, а именно:  

Дворно място, находящо се в с.Искра, общ.Карнобат и съставляващо УПИ № VIII-42 (осем тире четиридесект и две) кв.5 (пет) съгласно действащия ЗРП на селото с площ от 1265 кв.м. (хиляда двеста шестдесет и пет квадратни метра), ведно с построените в него масивна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м. (шестдесет квадратни метра), масивна лятна кухня със застроена площ от 8 кв.м. (осем квадратни метра), полумасивен навес със застроена площ от 86 кв.м. (осемдесет и шест квадратни метра), полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 45 кв.м. (четиридесет и пет квадратни метра) и паянтов навес със застроена площ от 34 кв.м. (тридесет и четири квадратни метра), при граници на имота: УПИ VII-46, улица, улица, УПИ IX-43. 

 

Данъчната оценка на този имот е  4510.10 лв. (четири хиляди петстотин и десет лева и десет стотинки) лева .

 

ІІ. Р.Р.Г., ЕГН: **********  получава в брой от Д.Р.Н.  , ЕГН: **********  парична сума в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) за уравнение на дела си.  Получаването на тази сума се удостоверява от  Р.Р.Г. с подписаване на спогодбата. 

 

ІІІ. Н.Р.С., ЕГН: **********  получава в брой от Д.Р.Н.  , ЕГН: **********  парична сума в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) за уравнение на дела си.  Получаването на тази сума се удостоверява от Н.  Р. С. с подписаване на спогодбата. 

 

 

          Ищцата Г.:  Съгласна съм с така предложената спогодба.

           

          Отв.С.:  Съгласна съм с предложената спогодба.

 

 

 С П О Г О Д И Л И   С Е :

 

Р.Р.Г.:………………………………………………….

 

Д.Р.Н.: …………………………………………………...

 

Н.Р.С.:……………………………………………….

 

 

Съдът счита, че така предложената спогодба не противоречи на закона и морала, поради което следва да се одобри, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :          

 

          ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните

І. Д.Р.Н.  , ЕГН: ********** получава в дял и става собственик на следния недвижим имот, а именно:  

Дворно място, находящо се в с.Искра, общ.Карнобат и съставляващо УПИ № VIII-42 (осем тире четиридесект и две) кв.5 (пет) съгласно действащия ЗРП на селото с площ от 1265 кв.м. (хиляда двеста шестдесет и пет квадратни метра), ведно с построените в него масивна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м. (шестдесет квадратни метра), масивна лятна кухня със застроена площ от 8 кв.м. (осем квадратни метра), полумасивен навес със застроена площ от 86 кв.м. (осемдесет и шест квадратни метра), полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 45 кв.м. (четиридесет и пет квадратни метра) и паянтов навес със застроена площ от 34 кв.м. (тридесет и четири квадратни метра), при граници на имота: УПИ VII-46, улица, улица, УПИ IX-43. 

 

Данъчната оценка на този имот е 4510.10 лв. (четири хиляди петстотин и десет лева и десет стотинки) лева.

 

ІІ. Р.Р.Г., ЕГН: **********  получава в брой от Д.Р.Н. , ЕГН: **********  парична сума в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) за уравнение на дела си.  Получаването на тази сума се удостоверява от  Р.Р.Г. с подписаване на спогодбата. 

 

ІІІ. Н.Р.С., ЕГН: **********  получава в брой от Д.Р.Н., ЕГН: **********  парична сума в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) за уравнение на дела си.  Получаването на тази сума се удостоверява от Н.  Р. С. с подписаване на спогодбата. 

 

ОСЪЖДА Р.Р.Г., ЕГН: ********** да заплати по сметката на Районен съд гр. Карнобат държавна такса в размер на 40.00 лева /четиридесет лева/, както и сумата 5.00 лева, представляваща също държавна такса, в случай на служебно издаване  изпълнителен  лист, които суми да се  приведат по сметката на Районен съд Карнобат.

ОСЪЖДА Д.Р.Н., ЕГН: ********** да заплати по сметката на Районен съд гр. Карнобат държавна такса в размер на 90.20 лева /деветдесет лева и двадесет стотинки/, както и сумата 5.00 лева, представляваща също държавна такса, в случай на служебно издаване  изпълнителен  лист, които суми да се  приведат по сметката на Районен съд Карнобат.

ОСЪЖДА Н.Р.С., ЕГН: **********  да заплати по сметката на Районен съд гр. Карнобат държавна такса в размер на 40.00 лева /четиридесет лева/, както и сумата 5.00 лева, представляваща също държавна такса, в случай на служебно издаване  изпълнителен  лист, които суми да се  приведат по сметката на Районен съд Карнобат.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 472/2018 г. и внася същото  в  архива.

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на съделителите Р.Р.Г., ЕГН: **********, Д.Р.Н., ЕГН: ********** и Н.Р.С., ЕГН: **********, че имат възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящата спогодба и влизането й в сила – 21.02.2019 г., да заплатят доброволно държавните такси в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд - Карнобат.

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумите не бъдат  платени доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното и събиране, като съделителите дължат 5 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.                

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: