Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.2.2019г. до 21.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 472/2018 Делба Р.Р.Г. Д.Р.Н.,
Н.Р.С.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 21.2.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните І. Д.Р.Н. , ЕГН: ********** получава в дял и става собственик на следния недвижим имот, а именно: Дворно място, находящо се в с.Искра, общ.Карнобат и съставляващо УПИ № VIII-42 (осем тире четиридесект и две) кв.5 (пет) съгласно действащия ЗРП на селото с площ от 1265 кв.м. (хиляда двеста шестдесет и пет квадратни метра), ведно с построените в него масивна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м. (шестдесет квадратни метра), масивна лятна кухня със застроена площ от 8 кв.м. (осем квадратни метра), полумасивен навес със застроена площ от 86 кв.м. (осемдесет и шест квадратни метра), полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 45 кв.м. (четиридесет и пет квадратни метра) и паянтов навес със застроена площ от 34 кв.м. (тридесет и четири квадратни метра), при граници на имота: УПИ VII-46, улица, улица, УПИ IX-43. Данъчната оценка на този имот е 4510.10 лв. (четири хиляди петстотин и десет лева и десет стотинки) лева. ІІ. Р.Р.Г., ЕГН: ********** получава в брой от Д.Р.Н. , ЕГН: ********** парична сума в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) за уравнение на дела си. Получаването на тази сума се удостоверява от Р.Р.Г. с подписаване на спогодбата. ІІІ. Н.Р.С., ЕГН: ********** получава в брой от Д.Р.Н., ЕГН: ********** парична сума в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) за уравнение на дела си. Получаването на тази сума се удостоверява от Н. Р. Сктефанова с подписаване на спогодбата. ОСЪЖДА Р.Р.Г., ЕГН: ********** да заплати по сметката на Районен съд гр. Карнобат държавна такса в размер на 40.00 лева /четиридесет лева/, както и сумата 5.00 лева, представляваща също държавна такса, в случай на служебно издаване изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на Районен съд Карнобат. ОСЪЖДА Д.Р.Н., ЕГН: ********** да заплати по сметката на Районен съд гр. Карнобат държавна такса в размер на 90.20 лева /деветдесет лева и двадесет стотинки/, както и сумата 5.00 лева, представляваща също държавна такса, в случай на служебно издаване изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на Районен съд Карнобат. ОСЪЖДА Н.Р.С., ЕГН: ********** да заплати по сметката на Районен съд гр. Карнобат държавна такса в размер на 40.00 лева /четиридесет лева/, както и сумата 5.00 лева, представляваща също държавна такса, в случай на служебно издаване изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на Районен съд Карнобат. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 472/2018 г. и внася същото в архива.
В законна сила на 21.2.2019г.