Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 19.2.2019г. до 19.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 869/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.К.Д. И.Г.Ж. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 19.2.2019г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОСЪЖДА И.Г.Ж. с ЕГН ********** *** / ляв / . да преустанови противоправното си поведение – да прекрати изливането на фекални води в мазето на С.К.Д. с ЕГН ********** *** , същият със съдебен адрес и адрес за призоваване – гр. Карнобат ул. Тодор Каблешков № 8 – чрез адв. С.К. , находящо се в жилищната сграда – блок находяща се на административен адрес в гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. Христо Смирненски № 15 с което пречи и препятства същия ищец С.К.Д. да упражнява собственическите си права по отношение на същото мазе съгласно предназначението му , като същата извърши за нейна сметка ремонт на тоалетната си / санитарния възел / , както и на отходната тръба от тоалетната й в апартамента нейна собственост находящ се в гр. Карнобат, обл. Бургаска на ул. Христо Смирненски № 15 вх. Б ет.1 ап. 1 / ляв /.
2 НОХД No 447/2018 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Й.С.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 19.2.2019г.
Й.С.А.
3 НОХД No 35/2019 Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
В.С.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 11.2.2019г.
В.С.С.
На осн. чл. 281 ал.2 т.1,т.4 и т.5 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК вр.чл.19 ал.1 т.1 от ЗЧРБ на обв. В.С.С. при приложение на разпоредбата на чл. 55 ал.1 т.1от НК се определя: наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ В РАЗМЕР НА ДЕВЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл.57 ал.1 т.2 буква“в“ от ЗИНЗС се определя първоначален „СТРОГ „ режим. На осн. чл.55 ал.2 от НК се налага и наказание „ГЛОБА“ в размер на 4000 лева.
В законна сила на 11.2.2019г.
4 НОХД No 40/2019 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Х.А.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 11.2.2019г.
Х.А.С.
На осн.чл.196, ал.1, т.2, предл.І-во, вр.чл.195, ал.1, т.3, предл.І-во и т.4, предл.ІІ-ро, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „б“ от НК на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обв. Х.А.С. се определя наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн.чл.41, ал.6 от НК и чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието 2г. лишаване от свобода.
В законна сила на 11.2.2019г.