Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 13.2.2019г. до 13.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 426/2018 НАП ЕЛИЖ ЕООД ТД НАП БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1418/12.06.2018 г. на зам.директор на ТД НАП-Бургас, с която на „Елиж“ ЕООД, ЕИК: 201297421, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, бул.Москва № 35, вх.2, ет.6, ап.23, представляван от Р.К.Д. е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000 /три хиляди/ лв. на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, във вр. с чл.118, ал.4 от ЗДДС като на основание чл. 185, ал. 2, изр. 2 вр. ал. 1 от ЗДДС, НАМАЛЯВА размерът на имуществената санкция от 3000 /три хиляди/ на 500 /петстотин/ лева.
В законна сила на 6.3.2019г.
2 АНД No 460/2018 МВР К.С.В. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 13.2.2019г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление №18-02282-000410 от 29.08.2018г. на Началник на РУ Карнобат, В ЧАСТТА, с която на К.С.В. с ЕГН ********** *** на основание чл. 175,ал.3, пр.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 200лв. и лишаване от право на правоуправление на МПС за срок от 6месеца. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №18-02282-000410 от 29.08.2018г. на Началник на РУ Карнобат, В ЧАСТТА, с която на К.С.В. с ЕГН ********** *** на основание чл. 183,ал.1т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 10лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.