Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 12.2.2019г. до 12.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 98/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС ЕАД А.И.И.,
Е.В.И.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 12.2.2019г.
Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.И.И. с ЕГН ********** с адрес *** и на Е.В.И. с ЕГН ********** с адрес *** , както и по отношение на СМК – Монтажи АД със седалище и адрес на управление гр. Бургас ул. Шейново № 63 в качеството му на трето лице- помагач по делото , че А.И.И. с ЕГН ********** с адрес *** и Е.В.И. с ЕГН ********** с адрес ***, дължат солидарно на Топлофикация – Бургас ЕАД , с ЕИК 102011085 със седалище и адрес на управление гр. Бургас кв. Лозово , същото дружество със съдебен адрес *** ж.к-с Изгрев зад блок 51 база Изгрев ет. 2 стая 207 – чрез юрисконсулт С.Д.Т. следните суми , а именно : 1. Главница в размер на сумата от 178, 90 лв. представляваща незаплатени главници за фактури с период от 01.11.2015 г. до 31.01.2016 година , 2. Сумата от 52, 72 лв. представляваща мораторна лихва за забава за периода от 04.01.2016 г. до 08.09.2017 г. , както и 3. Сумата от 6, 36 лв. представляваща законна лихва за забава върху заплатената част от главницата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в Районен съд Карнобат по ч.гр. д. № 1237/ 2017 г. – 12.09.2017 г. до датата на частичното плащане - 13.11.2017 г. , както и законната лихва върху главницата от 178, 90 лв. , считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК – 12.09.2017 г до окончателното изплащане на вземането, за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 857 от 11.10.2017 г. по ч. гр.д. № 1237 / 2017 година по описа на Районен съд Карнобат .
2 Гражданско дело No 1154/2018 Искове за развод и недействителност на брака Я.З.Й. А.С.Й. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 12.2.2019г.
ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.С.Й., ЕГН-**********, постоянен адрес *** и Я.З.Й., ЕГН-**********, постоянен адрес: ***, за който е съставен акт граждански брак № 0121 от 30.07.1988 г. от Община – Карнобат, на основание чл. 50 от СК, поради взаимното им, сериозно и непоколебимо съгласие за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Я.З.Й., ЕГН-**********, постоянен адрес:с*** и А.С.Й., ЕГН-**********, постоянен адрес *** споразумение по чл. 51 от СК, както следва: ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ДЪЛЖИМАТА ИЗДРЪЖКА НА РОДЕНИТЕ ОТ БРАКА ДЕЦА: От сключения между страните граждански брак няма родени деца. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ: Семейното жилище, находящо се в ****– собственост на родителите на съпруга, поради което се предоставя за безвъзмездно ползване на А.С.Й., ЕГН-**********, постоянен адрес ***. ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ: Страните нямат придобити по време на брака движими вещи и недвижими имоти, поради което не се налага уреждане на имуществени отношения. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: След прекратяването на брака съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг. ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: След прекратяване на брака Я.З.Й. ще възстанови предбрачното си фамилно име „Тонева“. ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО: Разноските по делото остават за страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА Я.З.Й., ЕГН-**********, постоянен адрес:с***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на КРС допълнителна държавна такса от 20лв. за допускане на развода. ОСЪЖДА А.С.Й., ЕГН-**********, постоянен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на КРС допълнителна държавна такса от 20лв. за допускане на развода. На основание чл. 330, ал. 5 от ГПК решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2019г.
3 НОХД No 37/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
А.Й.И. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 4.2.2019г.
А.Й.И.
На осн. чл. 343 б, ал. 2 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК на обвиняемият А. Й.И. се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНС се определя първоначален „ОБЩ„ режим на изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода, както и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 400.00 /четиристотин / лева. На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, обвиняемият А. Й.И. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
В законна сила на 4.2.2019г.
4 НОХД No 41/2019 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
М.А.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 12.2.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на М.А.А., ЕГН-********** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 169/2018 г. по описа на РУ -гр.Сунгурларе при ОД на МВР-гр.Бургас- преписка вх.№ 584/2018 г. по описа на КРП. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес.
М.А.А.
В законна сила на 20.2.2019г.
5 НОХД No 41/2019 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
М.А.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 12.2.2019г.
На основание чл. 345, ал. 2, вр. чл. 345, ал.1 от НК, вр. чл. 140, ал.1 от ЗДП, вр. чл. 2 и чл. 3, ал. 1 от Наредба № І-45 от 24. 03. 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, вр. чл. 54 от НК наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от три месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
М.А.А.
В законна сила на 12.2.2019г.