Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.2.2019г. до 11.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 806/2018 Искове по СК - издръжка, изменение В.И.И. И.З.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.2.2019г.
2 Гражданско дело No 906/2018 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Х.С.К. С.Х.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 11.2.2019г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ дарението извършено с договор за дарение обективирано в договор за дарение с нотариален акт № 22 том XIII рег. № 9534 н.д. № 1819/1997 г. по регистъра на Нотариус Т. Великов с рег. № 323 на Нотариалната камара на Р България с който Х.С.К. с ЕГН ********** *** , същият със съдебен адрес и пълномощник адв. Я.С. с адрес *** оф. 3 е дарил на сина си С.Х.К. с ЕГН ********** *** притежаваното от него право на собственост върху недвижим имот находящ се в гр. Сунгурларе , обл. Бургаска административен адрес – ул. Пробуда № : 7 представляващ дворно място с площ от 435 кв.м. , съставляващо УПИ III – 848 в квартал 97 съгласно действащия застроителен и регулационен план на града , при граници на имота : север – улица , изток- поземлен имот IV- 849, юг- поземлен имот XIV- 845 и запад- поземлен имот II- 847 , заедно с построените в него жилищна сграда от полумасивна конструкция на два етажа , състояща се от едно избено помещение ,една стая и коридор в приземния етаж с обща площ от 60 кв.м. и жилищен етаж състоящ се от три стаи и антре с обща площ от 60 кв.м и всички останали подобрения и насаждения в имота поради отказ на дарения С.Х.К. да даде необходимата издръжка на дарителя Х.С.К. от която последния се нуждае .
В законна сила на 11.2.2019г.
3 НОХД No 35/2019 Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
В.С.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 11.2.2019г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде потвърдена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА наложената на В.С.С. ЕГН ********** мярка за неотклонение - “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
В.С.С.
В законна сила на 19.2.2019г.