Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 7.2.2019г. до 7.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 463/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
А.С.Х. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 7.2.2019г.
А.С.Х.
На основание чл.191,ал. 1, вр. чл.78а, ал.1 НК ОСВОБОЖДАВА А.С.Х. от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда ) лева.
Мотиви от 7.2.2019г.
В законна сила на 1.3.2019г.