Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 6.2.2019г. до 6.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 785/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Ж.Д.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 6.2.2019г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК предявен от А 1 България ЕАД с ЕИК 131468980 със седалище и адрес на управление гр. София , район Илинден ул. Кукуш № 1 , същото дружество със съдебен адрес за призоваване и съобщения – гр. София бул. България № 81 ет. 8 ап. 22 чрез адвокат В.П.Г. САК срещу Ж.Д.А. с ЕГН **********о*** и с който ищецът А 1 България ЕАД моли съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на Ж.Д.А. , че същият в качеството си на длъжник по договор за мобилни услуги № 504022800 / М 4113122 сключен на 02.06.2014 година между А 1 България ЕАД гр. София и Ж.Д.А. за мобилен телефонен номер 0884112414 предвид допуснатото неизпълнение на същия договор от страна на Ж.А. изразяващо се в неплащането от негова страна на уговорените по договора месечни вноски за получените услуги му дължи сумата от 312, 99 лв. – главница представляваща незаплатени далекосъобщителни услуги за които са издадени фактури №№ 0312500274 с период на фактуриране – 28.03.2015 г. до 27.04.2015 г. на общата сума от 97, 77 лв. , ведно с приложение А към същата фактура , фактура № 0314187103 с период на фактуриране – 28.04.2015 година до 27.05.2014 година за общата сума от 96, 74 лв. ,ведно с приложение А към нея , фактура № 0315777973 с период на фактуриране 28.05.2015 година до 27.06.2015 г. за общата сума от 5, 90 лв. ведно с приложение А към нея , фактура № 0317369639 с период на фактуриране 28.06.2015 г. до 27.07.2015 година за общата сума от 5, 90 лв. ведно с приложение А към нея , фактура № 0319048718 с период на фактуриране 28.07.2015 г. до 27.08.2015 г. за общата сума от 6, 38 лв. ведно с приложение А към нея , фактура № 0320656080 с период на фактуриране от 28.08.2015 г. до 27.09.2015 г. за общата сума по нея от 5, 90 лв. ведно с приложение А към нея и фактура № 0322250758 с период на фактуриране от 28.09.2015 г. до 27.10.2015 година за общата сума от 94, 40 лв., както и отделно му дължи сумата от 477, 51 лв. представляваща неустойка за предсрочно прекратяване на същия горепосочен договор за далекосъобщителни услуги дължими се по т. 5.3.1 от раздел Отговорност към Приложение № 1 към същия договор и за която сума са издадени за плащане извлечение от сметка № 0566881353 от дата 09.10.2015 година за сумата от 419, 76 лв. и извлечение от сметка № 0566881364 от 09.10.2015 г. за сумата от 57, 75 с което дружеството му е начислило за плащане процесната сума от 477, 51 лв. неустойка и за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 29 от 9.1.2018 г. по ч. гр.д. № 38 / 2018 година по описа на Районен съд Карнобат като неоснователен и недоказан изцяло.
В законна сила на 5.3.2019г.
2 АНД No 466/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
И.В.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 6.2.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия И.В.С., ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.Отменя
В законна сила на 15.2.2019г.
3 АНД No 466/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
И.В.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 6.2.2019г.
ПРИЗНАВА обвиняемия И.В.С. с ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ***за ВИНОВЕН в това, че от месец октомври 2017 г. в с. Е.А., общ. К., обл.Б., в къща находяща се на ул. К.№25, като пълнолетен, без да е сключил брак е заживял съпружески с лице от женски пол ненавършило 16 годишна възраст - непълнолетната Е.С.К. с ЕГН: ********** на 15 години - престъпление по чл.191, ал.1 от НК и на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по сметка на РС-К..
И.В.С.
ПРИЗНАВА обвиняемия И.В.С. с ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ***за ВИНОВЕН в това, че от месец октомври 2017 г. в с. Е.А., общ. К., обл.Б., в къща находяща се на ул. К.№25, като пълнолетен, без да е сключил брак е заживял съпружески с лице от женски пол ненавършило 16 годишна възраст - непълнолетната Е.С.К. с ЕГН: ********** на 15 години - престъпление по чл.191, ал.1 от НК и на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по сметка на РС-К..
Мотиви от 6.2.2019г.
4 НОХД No 33/2019 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Т.К.И. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 1.2.2019г.
Т.К.И.
На осн. чл.194, ал.3, вр.ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК вр. чл. 54 от НК на обвиняемия Т. К.И. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс и чл.57, ал.1, т.3 от НК от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия Т. К.И. се определя първоначален „ОБЩ” режим на изтърпяване на наказанието три месеца лишаване от свобода.
В законна сила на 1.2.2019г.