Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.2.2019г. до 5.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 564/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД В.Н.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 5.2.2019г.
В законна сила на 6.3.2019г.
2 Гражданско дело No 11/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.Г.Я.   Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 5.2.2019г.
В законна сила на 20.2.2019г.