Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 31.1.2019г. до 31.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1377/2018 Искове за развод и недействителност на брака У.И.М. Д.С.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 31.1.2019г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 1 от 15.02.2006г., издаден от община Сунгурларе граждански брак между Д.С.А., ЕГН **********, с постоянен адрес: *** и У.И. Моллаюсен ЕГН **********,*** по взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51 от СК, съгласно което: 1. Родителските права относно родените от брака непълнолетни деца Фатме У.И. с ЕГН ********** и Илхан У.И. с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката Д.С.А.. Определя се следния режим на лични отношения на децата с бащата У.И. Моллаюсеин: - Всяко втора и четвърта седмица от месеца, както и през Великденските и Коледните ваканции, както и един месец през лятната ваканция, когато майката не е в платен годишен отпуск. 2. Бащата У.И. Моллаюсеин се задължава да плаща до 20 число на месеца издръжка на децата Фатме У.И. с ЕГН ********** и Илхан У.И. с ЕГН ********** в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева месечно, за всяко дете. 3. Страните нямат претенции за издръжка един към друг. 4. Страните нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки. 5. Придобито по време на брака недвижимо имущество страните ще поделят извънсъдебно. 5. Останалите движими вещи са поделили извънсъдебно помежду си и нямаме претенции от имуществен характер. 7. Ползването на семейното жилище, находящо се в село Манолич, ул.“Изгрев“ № 23, община Сунгурларе, област Бургас СЕ ПРЕДОСТАВЯ за ползване на майката Д.С.А., ЕГН **********, с постоянен адрес: *** и децата Фатме У.И. ЕГН ********** и Илхан У.И. ЕГН ********** до навършване на тяхното пълнолетие. ОСЪЖДА Д.С.А., ЕГН **********, с постоянен адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд-гр.Карнобат държавна такса в размер на 10 лева. ОСЪЖДА У.И. Моллаюсен ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд-гр.Карнобат държавна такса в размер 226лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
В законна сила на 31.1.2019г.
2 АНД No 450/2018 МВР Г.Д.П. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 31.1.2019г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №18-0282-000583 от 19.11.2018г. на началник РУ-Карнобат, с коeто на Г.Д.П. с ЕГН ********** *** на основание чл. 174,ал.1,т.1 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението. Районен съдия :
3 АНД No 469/2018 МВР Т.Б.Г. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 31.1.2019г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление №282а-40 от 04.10.2018г. на Началник на РУ Карнобат, с коeто на Т.Б.Г. с ЕГН ********** *** на основание чл. 37 ЗНССЕЕН 112 й е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.