Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 29.1.2019г. до 29.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 498/2009 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ И.Й.Н. И.Г.Г.,
Я.Д.Г.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 29.1.2019г.
Карнобатски районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ без разглеждане така подадената молба от Т.И.Т. с ЕГН ********** и съпругата му Р.С.Т. с ЕГН ********** , двамата от гр. Карнобат, подадена чрез пълномощника им адв. Я.С. , същите със съдебен адрес *** офис 3 – адв. Я.С. за отмяна допуснатото с Определение № 1119 от 24.07.2009 година на КРС постановено по гражданско дело № 498 / 2009 г. по описа на КРС с което е допуснато обезпечение в полза на И. *** на бъдещия му иск срещу И.Г.И. с ЕГН ********** и Я.Д.Г. с ЕГН ********** , двамата съпрузи с постоянен адрес *** по отношение така наложената с горепосоченото определение ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА МЯРКА по смисъла на чл. 397 ал.1 т. 1 от ГПК - ВЪЗБРАНА върху недвижим имот, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 36525.9.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Карнобат , одобрена със заповед РД-18-703/14.03.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК. С адрес на поземления имот: гр. Карнобат , местност „Карнобатски гьол ”, с площ 5 999 кв.м. , трайно предназначение на територията земеделска. Начин на трайно ползване: нива, с номер по предходния план 009025 , като недопустима . Прекратява производството по отношение на същата молба. Настоящото определение може да бъде обжалвано с частна жалба пред БОС в 7- дневен срок, считано от съобщаването му на страните по делото .
2 НОХД No 23/2019 Квалифицирани състави на кражба Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
Н.А.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 29.1.2019г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на Н.А. С. мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Н.А.С.
В законна сила на 6.2.2019г.
3 НОХД No 23/2019 Квалифицирани състави на кражба Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
Н.А.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 29.1.2019г.
Н.А.С.
На осн.чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, предл. ІІ, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 28 от НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обв.Н.А. С. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на наказанието се отлага с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.
В законна сила на 29.1.2019г.