Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 4 / 28.1.2019г.  гр. Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На десети януари     две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

 

                                                 Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                     2..........................................

 

 

Секретар ………………ДАРИНА ЕНЕВА …............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

А Н  дело номер........329..................по описа за...............2018................година

          Производството по настоящото дело е по реда на чл. 59  и сл. от ЗАНН , като е образувано по повод подадената жалба от С.И.С.    против наказателно постановление № 641 от 26.07.2018 година  на Директора на РДГ  гр. Бургас с което за извършено от него административно нарушение по чл. 84 ал.2   от Закона за лова и опазване на дивеча / ЗЛОД / във връзка с чл.84  ал.1 от ЗЛОД във вр. с чл. 57 ал.1 от ЗЛОД  във вр. с чл. 43 ал.3 т.1  от ЗЛОД  на основание чл. 96 ал.1 от ЗЛОД , чл. 84  ал.2 от ЗЛОД на същия е наложено адм. наказание – глоба в размер на 300 лв. , същият  на основание чл. 94  ал.1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години, на основание чл. 95 ал.1 от ЗЛОД е постановено отнемане в полза на Държавата на веща – средството за ловуване послужила за извършване на нарушението – ловна карабина Мазалат 7, 62 х 54 № Б 756 .

          Жалбоподателят е останал недоволен от така наложеното му административно наказание , същият   в жалбата си оспорва, , че е извършил административното нарушение за което  са му   наложени и съответните  административни наказания с горепосоченото наказателно постановление, като същият твърди в нея , че издадения срещу него АУАН и процесното издадено въз основа на него НП са издадени при нарушение на разпоредбите на процесуалния  закон  - ЗАНН и материалния закон – ЗЛОД   , вследствие на което същото процесно наказателно постановление  се явявало незаконосъобразно ,   като затова моли да бъде отменено  изцяло обжалваното от него наказателно постановление.

 В съдебно заседание жалбоподателят посочен по- горе  редовно призован   се явява лично като чрез процесуалният си представител поддържа  жалбата си и изложените  горепосочени становища в  жалбата си   и моли за да бъде отменено изцяло обжалваното наказателно постановление , като   сочи и други допълнителни доказателства .

          За административнонаказващия орган редовно призован    се явява неговия    процесуален представител в съдебно заседание , като   същият   оспорва така подадената срещу издаденото наказателно постановление жалба, като счита последната за неоснователна и моли съдът да потвърди  наказателното постановление като правилно и законосъобразно изцяло.

          След поотделната и съвкупна преценка на събраните по време на съдебното следствие доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

          Обжалваното от жалбоподателя С.И.С.    наказателно постановление № 641  от 26.07.2018 година  на Директора на РДГ  Бургас  констатира за  извършено административно нарушение от жалбоподателя на дата 02.06.2018 година което се изразява в следното , че на същата дата 02.06.2018 година  на пътя  Сунгурларе – Мъдрино , на 200 м. след края на табелата на село Горово , Община Сунгурларе  посока село Мъдрино   жалбоподателят С.С. е ловувал като се е движел  със забранено  средство за лов  автомобил УАЗ   с рег. № А 73  89  ВР извън населеното място  със сглобено  и извадено от калъф  ловно оръжие - ловна карабина Мазалат 7, 62 х 54 № Б 756 без писмено разрешително за лов  с което негово виновно извършено от него деяние е нарушил разпоредбата на чл.84 ал.2  от Закона за лова и опазване на дивеча / ЗЛОД / във връзка с чл. 84 ал.1 от ЗЛОД във вр. с чл. 57 ал.1 от ЗЛОД  във вр. с чл. 43 ал.3 т.1  от ЗЛОД   и   за  което на основание  чл. 96 ал.1 от ЗЛОД , чл. 84 ал.2 от ЗЛОД  , чл. 94 ал.1 от ЗЛОД   и чл. 95 ал.1 от ЗЛОД на  същият  жалбоподател  са му  наложени административни наказания за същото  извършено от него административно нарушение – глоба   в размер на 300   лв. по чл. 84 ал.2  от ЗЛОД , същият е бил лишен от  право на ловуване  за срок от три години по чл. 94 ал.1 от ЗЛОД , на основание чл. 95 ал.1 от ЗЛОД е постановено отнемане в полза на Държавата на веща - средството за ловуване послужила за извършване на нарушението – ловна карабина Мазалат 7, 62 х 54 № Б 756  , като същото наказателно постановление е издадено въз основа на актова преписка  1810300641 от 19.07.2018 г.,   АУАН сер. ЖОО  № 101405 от 02.07.2018 г. и констативен протокол  серия ЮИДП  № 113583 от 02.06.2018 г. послужили за доказателства за издаването му.

В съдебно заседание са  разпитани по делото свидетели които  твърдят, че жалбоподателят е извършил адм. нарушение което му се приписва че е ловувал  като се е движел  с горепосочената ловна карабина  която е била с патрон в цевта – това твърдят свидетелите Г.Р. и Д.В.  , но  по делото е приложено  писмено доказателство , което  макар да е оспорено от страна на процесуалния представител на адм. наказващия орган  по делото, не се представиха никакви доказателства оборващо неговата  вярност и това разрешително за индивидуален лов   серия Г № 041575  от дата  01.06.2018 г. издадено на името на жалбоподателя С.С. от което се установява по един несъмнен , че на дата 01.06.2018 година през деня преди  проверката жалбоподателя е извършил законен индивидуален лов на дива свиня в ловище Кайряка  в местността Старите лозя   и е убил 1 бр. мъжко прасе около 3- 5 годишно  , като по този начин процесното мъжко прасе респ. дива свиня е  добито от него законно и в изпълнение на разпоредбите на ЗЛОД, като на връщане оттам е превозвал в автомобила и процесната карабина и една друга ловна пушка.  В съдебно заседание са разпитани като свидетели Валентин Славов   и Николай Андреев  които потвърждават същите факти за законно придобиване и респ. такова законно ловуване от страна на жалбоподателя на тази процесна дива свиня, както и че той оттам на връщане  е превозвал двата броя оръжие   , тъй като св. Славов твърди, че е управител на дружество Хънтър Груп Камчия на което съгласно договор  сключен с ЮИДП Сливен му е предоставено правото на стопанисване и ползване на дивеча  в дивечовъден участък Кайряка в района на ТП ДГС Карнобат и той като такъв сам му е издал това разрешително за индивидуален лов на дива свиня и то напълно законно в изпълнение на ЗЛОД и въз основа на него жалбоподателят напълно законно е убил намерената дива свиня , превозвана по- късно от него, св. Андреев твърди, че същите две оръжия са било сглобени и са се намирали в съответните им калъфи. Същите твърдения на последните двама свидетели се подкрепят и от приложените писмени доказателства по преписка вх. № 424 / 2018 г. по описа на Районна прокуратура Карнобат , ДП № 139 / 2018 г. по описа на РУ Сунгурларе. Освен това по делото са разпитани като свидетели лицата М.Я. и Д.Ч. *** , които са присъствали на извършената проверка които посочват, че на капака на автомобила действително са се намирали 2 бр. калъфи за огнестрелно оръжие, но не са видели там да има  респ. да са се намирали твърдените 2 бр. ловни оръжия , които техни показания оспорват като верни показанията на първите двама свидетели Р. и В. , че ловната карабина е била намерена сглобена и с патрон в цевта , и че тя и  другата пушка са били поставени на капака на автомобила. По този начин съдът намира , че по делото се събраха преобладаващи доказателства и то писмени такива , подкрепени с гласни  от които може да се направи единствения правен извод от настоящия съд и той е и затова съдът намира , че жалбоподателят като е превозвал същото процесно убито животно   не е извършител на адм. нарушение което му се приписва с процесния АУАН и издаденото въз основа на него процесно наказателно постановление, катто и че не е ловувал като се движил  със сглобената и извадена от калъф  ловна карабина Мазалат . Съдът не намира за основателно възражението на процесуалният представител на наказващия орган , че жалбоподателят тъй като не е показал същото разрешително за индивидуален лов по време на извършената проверка не е  имал съответното разрешение за лов , тъй като жалбоподателят може да представи това разрешително и на по- късен етап и това не може да му се вмени във вина и да обоснове , че той бил извършител на вмененото му адм. нарушение .   

Следователно по делото се събраха достатъчно доказателства от които    може да се установи по категоричен начин, че жалбоподателят  не е извършил приписваното му административно нарушение . По този начин съдът стига до извода си , че жалбоподателят    не е  извършител на  същото административно нарушение  описано в наказателното постановление издадено въз основа на съставения АУАН.

С оглед на това съдът намира, че    незаконосъобразно на същият  жалбоподател са  му  наложени административно наказания за същото  приписвано му за извършено от него административно нарушение и че наказателното постановление се явява изцяло незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено изцяло.  

Отделно следва се посочи , че цялото адм. наказателно производство срещу жалбоподателя се явява порочно тъй като е проведено в нарушение на материалния и  процесуалния закон респ. ЗЛОД и ЗАНН. Това е така тъй като  в обстоятелствената част на наказателното постановление  се описва извършване на нарушение от страна на жалбоподателя по смисъла на чл. 84 ал.2  от ЗЛОД – ловуване като  се е движил със забранено средство за лов- автомобил УАЗ  с рег. № А 73 89 ВР , извън населеното място  със сглобено и извадено от калъф  ловно оръжие-  ловна карабина Мазалат , без писмено позволително за лов , което е квалифицирано по тази разпоредба от закона от адм. наказващия орган .  Преценявайки посоченото от адм. наказващия орган деяние сочено от него като адм. нарушение съдът намира, че същото няма никакво отношение  към посоченото като нарушена адм. наказателна норма по чл. 84 ал.2 от ЗЛОД тъй като процесния автомобил не може да бъде и не се явява забранено средство за лов по смисъла на закона а от събраните доказателства по адм. наказателната преписка не се установява,че жалбоподателят е ловувал по смисъла на разпоредбата на чл. 43 ал.3 т.1 от ЗЛОД , още повече с управлявания от него автомобил , така  както е прието от адм. наказващия орган. Освен това са извършени груби нарушения от страна на същия орган на разпоредбата на чл. 42 т.3 от ЗАНН по отношение на АУАН и по чл. 57 ал.1 т.5 от ЗАНН по отношение на наказателното постановление  тъй като макар самия адм. наказващ орган да твърди, че е съставил двата горепосочени акта въз основа на процесния констативен протокол серия ЮИДП № 113583 от дата 02.06.2018 г. , това не е така  тъй като приложения към преписката по делото констативен протокол описва , че адм. нарушение приписвано от жалбоподателя е извършено на друга дата – 02.01.2018 г. , а е представен по делото и друг такъв констативен протокол който св.Р. признава , че е подправил  , а е недопустимо да се образува адм. наказателно производство въз основа на подправен  констативен протокол , тъй като не може да се установи по този начин точната дата на извършване на адм. нарушение, което пък нарушава правото на защита на жалбоподателя с оглед разпоредбата на чл. 34 ал.1 от ЗАНН . Затова съдът намира, че като е образувал цялото адм. производство въз основа на подправен констативен протокол , адм. наказващия орган е извършил порочно такова производство нарушаващо  правата на жалбоподателя да разбере за какво нарушение и на коя дата на извършване той е обвинен. Затова и на горепосочените изложени от съда основания сочещи на пълната порочност на цялата адм. наказателна преписка , съставена в противоречие на материалния процесуални закони – в случая ЗЛОД И ЗАНН , която порочност не може да се санира, се е развило адм. наказателното производство срещу жалбоподателя и затова и издадените въз основа на това актове на адм. наказващия орган се явяват порочни и не може да се санират , което води единствено до възможния извод на съда за тяхната цялостна отмяна.

Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд

                                          

 

Р       Е      Ш        И       :

         

         

          ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО  наказателно постановление № 641   от 26.07.2018 година на  Директора на РДГ  Бургас  което  е издадено срещу С.И.С.   с ЕГН ********** *** а , същият със служебен адрес за връчване на призовки , съобщения и съдебни книжа - гр. Бургас ул. Цар Иван Шишман  № 22 –адвокатска кантора на  адв. К.К.  с което на същият жалбоподател    за извършено от него административно нарушение  на 02.06.2018 година по чл. 84 ал.2   от Закона за лова и опазване на дивеча / ЗЛОД /, във връзка с чл. 84 ал.1 от ЗЛОД  във връзка с чл.57 ал.1 от ЗЛОД във вр. с чл. 43 ал.3 т.1  от ЗЛОД  , на основание чл. 84  ал.2 от ЗЛОД на същия е наложено адм. наказание – глоба в размер на 300 лв. , същият  на основание чл. 94  ал.1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години, на основание чл. 95 ал.1 от ЗЛОД е постановено отнемане в полза на Държавата на веща  - средството за ловуване послужила за извършване на нарушението – ловна карабина Мазалат 7, 62 х 54 № Б 756  ,  като напълно незаконосъобразно .

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас  в 14 дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: