ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 14 / 24.1.2019г.                                    град Карнобат

 

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,          І наказателен състав

На двадесет и четвърти януари две хиляди и деветнадесета година

В закрито заседание, в следния състав:    

 

Председател:ТАТЯНА СТАНЧЕВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Татяна Станчева

АНД № 17 по описа на съда за 2019 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на „КАРТАЛ 55“ ЕООД, ЕИК 147167707, с адрес с.Манолич, общ.Сунгурларе, чрез адв.Д. с адрес: *** против наказателно постановление № 573/25.06.2018г., издадено от директора на РДГ –Бургас срещу Али Ахмед Гюджен, с което на последния е наложена глоба в размер на 105 лева за нарушение на чл.213, ал.1 т.2 от ЗГ, за това че на 01.06.2018г. в с.Манолич, на 100 метра от влизане от с.Владислав, транспортира с товарен автомобил ДАФ с рег. № А0064 ММ и ремарке с рег. № РВ 5568 ЕН 15 бр. трупи за бичене от дървесен бор с обща кубатура 1,3куб.м. без превозен билет. На основание чл.273, ал.1 от ЗГ са отнети в полза на държавата вещите предмет на нарушението -15 бр. трупи за бичене от дървесен бор с обща кубатура 1,3 куб.м., както и вещите –средство на нарушението - товарен автомобил ДАФ с рег № А0064 ММ и ремарке с рег. № РВ 5568 ЕН. С жалбата се иска отмяна на наказателното постановление само в частта касаеща отнемането на превозните средства - товарен автомобил ДАФ с рег. № А0064 ММ и ремарке с рег. № РВ 5568 ЕН, като се излагат твърдения, че товарният автомобил бил собственост на „КАРТАЛ 55“ ЕООД, ЕИК 147167707, а ремаркето било наето под наем от същото дружество. Приложените са доказателства.

 Съдът след като се запозна с жалбата счита същата за недопустима, по следните съображения:

 Съгласно чл. 273, ал.1 от ЗГ, вещите, послужили за извършване на нарушение, както и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им.

Разпоредбата на чл. 59, ал.2 от ЗАНН, предвижда че единствено нарушителят и поискалият обезщетение имат право да обжалват наказателното постановление, а прокурорът може да протестира същото.

„КАРТАЛ 55“ ЕООД, ЕИК 147167707 не е нарушител и не е лице поискало обезщетение. Наказателното постановление не е издадено срещу „КАРТАЛ 55“ ЕООД и същият и не е от кръга на лицата имащи право да го атакуват, независимо че с отнемането се засягат негови права.

Защита на интересите си жалбоподателят следва да търси чрез  административния орган издал постановлението, с което са отнети превозните средства и съответно при отказ да бъдат върнати да търси правата си като обжалва акта на пред АС-Бургас.

На следващо място жалбата е недопустима и на друго основание:

Същата е подписана от адв.Д., но същият не е надлежно упълномощен от „КАРТАЛ 55“ ЕООД, тъй като към жалбата липсва приложено пълномощно.

По изложените съображения, съдът прави извода, че настоящото производството следва да се прекрати поради недопустимост на жалбата. Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „КАРТАЛ 55“ ЕООД, ЕИК 147167707, с адрес с.Манолич, общ.Сунгурларе, чрез адв.Д. с адрес: *** против наказателно постановление № 573/25.06.2018г., издадено от директора на РДГ –Бургас срещу Али Ахмед Гюджен, като недопустима.

Прекратява производството по АНД № 17 по описа за 2019 г.на Районен съд-Карнобат.

Определението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ :